Arama

Yahya Kemal'in kitaplarda bulamayacağınız şiirleri

Sağlığında hiçbir eseri onun tarafından basılmadı. Akıllarda Yahya Kemal'in eserlerini neden bir araya toplamamış olduğu soruları dolaşırken o, bu sorunun cevabını yine mükemmel olma azmiyle vermişti. O, şiirlerini yayımlamak için şiirlerinin tamama erdiğine inanmıyordu. Eserleri Nihat Sami Banarlı öncülüğünde kurulan Yahya Kemal Enstitüsü tarafından Yahya Kemal Külliyatı adı altında 13 cilt olarak yayımlanmıştı. Yahya Kemal'in şairlik hayatına başladığı ve kitaplarda bulunmayan şiirlerini sizler için derledik.

Yahya Kemal'in kitaplarda bulamayacağınız şiirleri

Mensî Şiirim

Sepîrde dem-i bedâyi-i bahâr şâirânedir
Tulû'-ı âfitâb-ı tâb-dâr şâirânedir
Zevâhir-i latif bu nisâr şâirânedir
Şafaktaki zılâl-i zer-nigâr şâirânedir

Ufuk, semâ, bihâr ve kuhsâr şâirânedir
Güneş doğar şevâhik-i cibâli gark-ı nûr eder
Çoban kaval çalar, nikâb-ı alnı açar seher
Hazin hazin çağladıkça cuy-bâr-ı girye-ver
Birer neşide-i garam okur tuyûr-ı nağme-ger
Terennümât-ı mahzin-i hezâr şâirânedir
Âgâh Kemâl

  • 10
  • 15
Yahya Kemal'in kitaplarda bulamayacağınız şiirleri

Saffet Nezihi ve Mehmet Âsâf'a ithaf etmesini de sonradan da sürdüreceği ithaf bonkörlüğünün ilk işaretlerini veriyordu.

Elvâh-ı Şuhûr
Mart
1
Mehmed Âsâf'a

Bazen güneşli, bazen ratib, sisli bir hava
Solgun bulutların mevecâtiyle cilve-rîz
Âfâk-ı laciverd, bütün gök, bütün deniz
Bir zıll-ı mübki-i asabiyetle rû-nümâ

Pejmürde hal ağaçların üstünde rüzgâr
Bazen latif, bazı girîv-bâr, muhtazır
Bir refref-i barîd ile ağsanı titretir
Meyl-i hezâret eyleyen ölgün verîkalar

Âzürde bir tahassüs ile raşe-dâr olur
Az sonra dağları şegaf-engîz-i şiir eden
Sünbül, menekşe, müjde-resân-ı bahar olur

"Kuşlar, zavallı yavrucağızlar" bu levhadan
Dil-şâd olur ve kırlara şikeste-per
Bir zevk-i zümrüdîn ile perrân olur gider
15 Mart, Sarıyer
Âgâh Kemâl

  • 11
  • 15
Yahya Kemal'in kitaplarda bulamayacağınız şiirleri

Saffet Nezihi'ye

Rakîk bir nazar, âsûde bir likâ-yı zekâ
Latif ve neş'e-i rikkatle bir lisân-ı nezih
Eder meâli-i esrâr-ı rûhunu tevzîh
Evet bu çehre-i safvet, bu mütebessim sîmâ

-Dehâ-yı sanatını bir dehâ-yı hassasın
Bütün kadınlığa merbût olan hayatiyle
O aşk-ı tereddütteki sihr-i tehassüsâtıyla
Ziyâ-yı zâhir-i eshâr gibi eder tebyîn

"Kadın" bu söz, bu söz işte bu mânâ-yı mahrûr
Ki hep serâir-i rûh u hayatı hâvîdir
Ve hep mehâsine bir irtibâtı hâvîdir.
Evet, o kalb-i garâm-âşinâ, o rûh-ı güzîn
Bir iltimâ'-ı şegaf-rîz ile 'Nezihi'nin
Cebîn-i saffet-şi'rinde raşe-perver olur.
Âgâh Kemâl

  • 12
  • 15
Yahya Kemal'in kitaplarda bulamayacağınız şiirleri

Şairin bu devirde ithaf ettiği öteki şiiri akrabasından Nâzima Hanım ile Ali Bey'in 6-7 yaşlarında ölen oğulları Yunus Rafet'edir.

Küçük Kardeşim 'Ref'et' İçin

Ey mâî gözlü yavru melek tıfl-ı hande-kâr!
Ey nazrası nigâhımı şâdân eden çocuk!
Her bir tebessümünde leâli-i şiir uçar
Ey ibtisâmı rûhumu ra'şân eden çocuk!

Pek nazlı bir letâfeti var vaz' u hâlinin
Ey tıfl-ı ter! ferişte-i nasut musun? Nesin?
Pek rûhlu bir beşâşeti var hasbihâlinin!
Pek tatlı pek ferişte-pesendânedir sesin

Halindeki işve-i sehhâr, o şevk-i şûh
Oldukça cilve-rîz olurum neş'e-yâb-ı rûh
Sen nev-şükufte, hande-nümâ, bir çiçek misin?

Yoksa zemine gökten uçan bir melek isin?
Pek mütebessimsin ooh.. güler yüzlü kardeşim!
Dilber, lapiska saçlı, güzel gözlü kardeşim!
10 Nisan,Sarıyer
Âgâh Kemâl

  • 13
  • 15
Yahya Kemal'in kitaplarda bulamayacağınız şiirleri

Leyâl-i İstiğrâk

1
Ooh... gel gel bu gece mest-i muhabbet güzelim
Şu beyaz hilkatin âgûşunda
Kamerin neş'e-i bî-hûşunda
Kırların sahn-ı semen-pûşunda
Bir derin aşk ile imrâr-ı hayat eyleyelim...

Ooh... bak bak bütün ebhâr u cibâl
Bir beyaz aşk ile hâbide-i hulyâ-yı sükûn
Titreşen, dalgalanan encüm-i avize-nümûn
Neşr u işbâ ediyor neş'eli bir zıll-ı füsûn
Hep tabiat göğe açmış şehbâl

Ooh... yükseklere bak ! müzehhere-i nûrânûr
Refref-i zâhir-i şeb-hîziyle
Vecd-i ra'şân-ı dilâvîziyle
Lem'at-ı şiir-engîziyle
Hep bizim aşk-ı semâvîmizi tebcil ediyor
1 Mart Sarıyer
Âgâh Kemâl

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN