Arama

Hz. İbrahim kimdir? Hz. İbrahim'in hayatı ve mucizeleri... Hz. İbrahim'in duası...

Hz. İbrahim, Allah’ın dinini tebliğ etme ve insanları doğru yola çağırma hususunda her türlü zorluğa göğüs germiştir. Döneminde putperestlik hakimken Hz. İbrahim, akıl ve sahih inanç yoluyla Allah’ın varlığına ve birliğine ulaşmıştır. Peki Hz. İbrahim kimdir? Hz. İbrahim nerede yaşadı? Hz. İbrahim’in özellikleri nelerdir? Hz. İbrahim’in kıssası nedir? Hz. İbrahim’in mucizeleri nelerdir? Hz. İbrahim ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir? Hz. İbrahim’in oğlu kimdir? Hz. İbrahim nasıl ateşe atıldı? İşte Hz. İbrahim’in hayatı ve Hz. İbrahim’in duası…

Hz. İbrahim kimdir? Hz. İbrahim’in hayatı ve mucizeleri... Hz. İbrahim’in duası...
Yayınlanma Tarihi: 17.4.2021 11:01:00 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 11:02

HZ. İBRAHİM'İN HAYATI

Hz. İbrahim kimdir?

📌Kur'an-ı Kerim'de kıssasına en çok yer verilen peygamberlerin başında Hz. İbrahim gelir. Kur'an-ı Kerim ve İslami literatürde Hz. İbrahim'e dair ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.

📌Hz. İbrahim Kur'an-ı Kerim ve hadislerde "İbrahim" şeklinde anılır.

Hz. İbrahim ekseriyetle kaynaklarda, tevhid inancını yerleştirmek için yaptığı faaliyetlerle söz konusu edilmektedir.

🔊 İslam ile ilgili podcastleri dinlemek için tıklayın.

HZ. İBRAHİM'İN ÖZELLİKLERİ

📌Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim, "Allah'ın dostu" olarak nitelendirilmiştir.

"İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve hanîf olarak İbrâhim'in dinine uyan kimseden kimin dini daha güzel olabilir! Ve Allah İbrâhim'i dost edinmiştir." Nisâ Suresi - 125 . ayet

Habil ile Kabil olayı nedir?

📌Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tefsirine göre tevhid dinin temel inancıdır. Allah'ı bir bilmek ve yalnızca O'na ibadet etmek anlamına gelen tevhid, Hz. İbrahim'in tebliğ ettiği dinin temel maksadıdır. Bu sebeple Hz. İbrahim'in temsil ettiği din "Hanif" olarak isimlendirilmiştir. İşte Hz. Allah, tebliğinde tevhidi önceleyen Hz. İbrahim'i kendisine dost kılmıştır.

➡Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim ayrıca yumuşak huylu, insanlara yardım etmeyi seven, misafirperver, "inananların babası" Allah'a ortak koşmayan vasıflarıyla anlatılır.

Hz. İlyas kimdir?

HZ. İBRAHİM NE ZAMAN YAŞADI?

📌Hz. İbrahim'in yaşadığı dönem tam olarak bilinmemektedir.

HZ. İBRAHİM NEREDE YAŞAMIŞTIR?

📌Hz. İbrahim'in yaşadığı bölge ile ilgili bilgiler genellikle tarih ve tefsir kitaplarında karşımıza çıkar. Meşhur tarih ve hadis alimi İbn Sad'ın naklettiğine göre Hz. İbrahim'in babası Harranlıdır, Hz. İbrahim de burada doğmuştur. Tarihu't- Taberi'de ise Hz. İbrahim Babil'de yaşamıştır. Tevrat'a göre ise Hz. İbrahim Ur şehrinde doğmuştur.

📚 Din ile ilgili e-kitaplara ulaşmak için tıklayın.

KUR'AN-I KERİM'DE HZ. İBRAHİM

📌Hz. İbrâhim Kur'an'da altmış sekiz defa anılmakta ve İbrahim Suresi'ne de ismini vermektedir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in hayatına ve kıssasına ayrıntılı bir şekilde değinilmiştir.

📌İslam Ansiklopedisi'nin "İbrahim" maddesinde belirtildiği üzere, diğer peygamberlerde olduğu gibi Hz. İbrahim'in de hayatı Kur'an-ı Kerim'de kronolojik bir akışa göre verilmemiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim dini ve ahlaki yönden aydınlatmayı hedeflediği için kıssaları kesitler halinde sunmuştur.

Hz. Zekeriya kimdir?

İslâmî kaynaklarda Hz. İbrahim'in şeceresi Hz. İbrâhim b. Târih (Terah) b. Nâhor b. Sârûğ (Serûc) b. Erğu (Reu) b. Fâliğ (Peleg) b. Âbir (Eber) b. Şâleh (Şelah) b. Fînân (Kaynân) b. Erfahşed (Arpakşad) b. Sâm b. Nûh şeklinde geçmektedir.

📌Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İbrahim'in babasının ismi Azer'dir ve babası putperesttir.

"İbrâhim, babası Âzer'e, "Putları tanrılar mı sayıyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapkınlık içinde görüyorum" demişti." En'âm Suresi - 74 . ayet

HZ. İBRAHİM KISSASI

📌Salebi Kısasü'l- Enbiya'da Nemrud'un gördüğü kötü rüyalar sonucunda yeni doğan erkek çocuklarının öldürülmesini emrettiğini nakleder. Hz. İbrahim'e hamile olan annesi ise Nemrud'un zulmünden kaçarak bir mağaraya sığınmıştır. Ve Hz. İbrahim bu mağarada doğmuştur.

Hz. Nuh'un hayatı

📌Hz. İbrahim'in Allah'ın varlığına ve birliğine bu mağaradan çıktıktan sonra ulaşmaya çalışmıştır. Hz. İbrahim'in yaratıcısını bulma süreci Kur'an-ı Kerim'de En'am Suresi'nde şu şekilde verilmiştir:

"Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu görüp kavrama imkânı veriyorduk ki kesin inananlardan olsun." En'âm Suresi - 75 . Ayet

Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. "Rabbim budur" dedi. Yıldız batınca da "Batanları sevmem" dedi. En'âm Suresi - 76 . Ayet

Ayı doğarken görünce, "Rabbim budur" dedi. O da batınca, "Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yolunu şaşırmış kimselerden olurum" dedi. En'âm Suresi - 77 . Ayet

Güneşi doğarken görünce, "Rabbim budur; zira bu daha büyük" dedi. O da batınca dedi ki: "Ey kavmim! ben, sizin (Allah'a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım." En'âm Suresi - 78 . Ayet

"Ben, O'nun birliğine inanarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim." En'âm Suresi - 79 . Ayet

HZ. İBRAHİM'İN KAVMİ

📌Hz. İbrahim, bu ayetlerden de anlaşılacağı üzere yönünü Hz. Allah'a dönmüştür. Hz. İbrahim peygamberliği öncesinde de doğru yolda olan bir kimseydi. Hz. Allah'ın Müslümanlık çağrısına uyan Hz. İbrahim, bu davete icabet etmiş, kendisine Allah tarafından sahifeler indirilmiş ve kavmine peygamber olarak gönderilmiştir.

Hz. Salih kimdir?

"Yoksa Mûsâ'nın ve ahde vefa örneği İbrâhim'in sahifelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu?" Necm Suresi - 36-37. ayet

Kendine cahilce kötülük edenden başka kim İbrâhim'in getirdiği dini reddeder? Oysa biz, gerçekten onu dünyada seçkin kıldık; şüphesiz ki o, âhirette de iyiler arasında yer alacaktır. Bakara Suresi – 130. Ayet

Çünkü Rabbi ona, "Bana teslim ol" buyurmuş; o da, "Âlemlerin rabbine teslim oldum" demişti. Bakara Suresi – 131. Ayet

📌Hz. İbrahim, diğer peygamberlerin de yaşadığı gibi tebliğde bulunurken en yakınları tarafından yalanlanmıştır. Hz. İbrahim, peygamber olduktan sonra ilk önce babasını hak dine davet etmiştir. Fakat babası Hz. İbrahim'in bu davetine karşı çıkmıştır. Meryem Suresi'nde bu hadise şu şekilde anlatılır:

Bir gün babasına şöyle demişti: Babacığım! Duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Meryem Suresi – 42. ayet

Babacığım! Sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi, bu sebeple bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Meryem Suresi – 43. ayet

Babacığım! Şeytana kulluk etme! Çünkü şeytan, rahmânın buyruğuna uymamıştır. Meryem Suresi – 44. ayet

Babacığım! Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaşı olmandan korkuyorum. Meryem Suresi – 45. ayet

(Babası:) "Ey İbrâhim! Sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlatırım; şimdi uzun bir süre gözüme görünme!" dedi. Meryem Suresi – 46. ayet

İbrâhim şöyle dedi: "Esen kal! Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü O, bana karşı çok lutufkârdır. Meryem Suresi – 47. ayet

Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime niyaz ediyorum. Umudum odur ki rabbime niyazımdan eli boş dönmeyeceğim." Meryem Suresi – 48. ayet

📌Hz. İbrahim'in yalnızca babası değil, kavmi de kendisini yalanlamıştır:

O, babasına ve kavmine, "Şu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor?" diye sormuştu. Enbiyâ Suresi - 52. ayet

Onlar da "Atalarımızı bunlara tapar bulduk" diye cevap vermişlerdi. Enbiyâ Suresi - 53. ayet

İbrâhim, "Doğrusu siz de atalarınız da açık bir sapkınlık içindesiniz" dedi. Enbiyâ Suresi - 54. ayet

Hz. Süleyman'a verilen mucizeler nelerdir?

HZ. İBRAHİM'İN PUTLARI DEVİRMESİ

📌Hz. İbrahim'in nübüvveti esnasında dikkat çekici en önemli iki hadise, putları kırması ve ateşe atılmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in ateşe atılmasına ayrıntılı bir biçimde yer verilmektedir. Kavmini hak dine davet eden Hz. İbrahim, onların taptıkları putun ne kadar aciz olduğunu göstermeyi düşünür. Bir bayram günü halk şenlik için dışarı çıktığı vakit, en büyük put harici bütün putları devirir. Sonrasında baltayı bu büyük putun boynuna asar. Kavmi şenlikten döndüğünde İbrahim'i sorguya çektiklerinde, peygamber büyük putun bunu yapmış olabileceğini söyler. Kur'an-ı Kerim'de Enbiya Suresi'nde bu hadise şu şekilde geçmektedir:

(Onlar gidince) İbrâhim putları paramparça etti, belki ona başvururlar diye büyük putu bıraktı. Enbiyâ Suresi – 58. ayet

(Dönüp dunumu gören) putperestler, "Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zalimlerden biridir" dediler. Enbiyâ Suresi – 59. ayet

Bazıları, "İbrâhim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik" deyince, "O halde, onu hemen insanların önüne getirin, belki birileri şahitlik eder" dediler. Enbiyâ Suresi – 60.-61. ayet

"Bunu ilâhlarımıza sen mi yaptın, ey İbrâhim?" diye sordular. Enbiyâ Suresi – 62. ayet

İbrâhim, "Hayır" dedi, "Bu işi şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun!" Enbiyâ Suresi – 63. ayet

Sonra yine başlarını öne eğerek "Bunların konuşamayacağını pekâlâ biliyorsun" dediler. Enbiyâ Suresi - 65 . Ayet

İbrâhim, "öyleyse Allah'ı bırakıp da size ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptığınız bu şeylere de yuf olsun! Siz aklınızı kullanmaz mısınız?" dedi. Enbiyâ Suresi - 66-67. Ayet

Hz. Davud kimdir?

HZ. İBRAHİM'İN ATEŞE ATILMASI

📌Hz. İbrahim'in putları devirdiği Nemrud'un kulağına ulaşmıştır. Bunun sonucu Nemrud Hz. İbrahim'i hemen halkının önüne çıkarılmasını istemiştir. Nemrud, Hz. İbrahim'in farklı bir ilaha kulluk ettiğini anlamış ve yaratıcısı ile ilgili birtakım sorular sormaya başlamıştır. Kur'an'da bu hadise şu şekilde anlatılır:

"Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrâhim ile tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrâhim "Rabbim hayat veren ve öldürendir" deyince o, "Hayat veren ve öldüren benim" dedi. İbrâhim "Allah güneşi doğudan getirmektedir, hadi sen de onu batıdan getir" dedi. Bunun üzerine inkârcı ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez." Bakara Suresi - 258 . ayet

Lut kavmi nasıl helak edildi?

📌Diyanet'in tefsirine göre Hz. İbrahim, Nemrud'un ilahlık taslamasını herkesin gözünün gördüğü bir olay üzerinden çürütmek istemiştir. Güneşin doğudan doğması ve batıdan batması Nemrud'un yanıtlayamayacağı bir gerçekliktir. Hz. İbrahim şayet güneşin doğuşunu ve batışını Nemrud'un kendisinin yaptığına inanıyorsa o halde Nemrud'dan her ikisinin yerlerini değiştirmesini talep etmiş fakat Nemrud söyleyecek bir söz bulamamıştır.

📌Hz. İbrahim ile başa çıkamayacaklarını anlayan Nemrud ve putperestler, putları kırdığı için Hz. İbrahim'i ateşe atmaya karar verirler. Uzun süren uğraşlar sonucu büyük bir ateş yakan putperestler Hz. İbrahim'i ateşe atmışlardır. Fakat Hz. İbrahim ateşte yanmamıştır, bu mucizevi olay Kur'an-ı Kerim'de şöyle yer alır:

"Biz de, "Ey ateş" dedik, "İbrâhim'e serin ve zararsız ol!" Enbiyâ Suresi – 69. ayet

Ona bir tuzak kurmak istediler; fakat biz onları daha çok zarar eden taraf yaptık. Enbiyâ Suresi – 70. Ayet

Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması, tevhid mücadelesinin bir karşılığı olarak Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır.

📌Kuşeyri, Letâifu'l-İşârât'da Hz. İbrahim'in ateşte yanmamasını, kalbini Allah dışındaki her şeyden temizlemiş olmasına bağlamaktadır. Kalp temizliği Hz. İbrahim'i ateşten kurtarmıştır.

KUŞEYRİ KİMDİR?

Abdülkerim Kuşeyri, mutasavvıf, kelâm, tefsir ve hadis âlimi olarak, İslam literatürüne pek çok kıymetli eser bırakan bir isim. Güzel hitabeti ve etkili vaazları ile yaşadığı dönemde ün kazanmış; ondan söz ederken "taşa hitap etse onu bile eriteceği" söylenmişti. 27 yıl boyunca hadis dersleri veren Kuşeyri, tasavvuf, kelâm, hadis, fıkıh, tefsir, gramer, lügat ve edebiyat gibi ilim dallarında geniş bilgiye sahipti.

Kuşeyri tefsirini incelemek ve satın almak için tıklayınız

HZ. İBRAHİM'İN HİCRETİ

📌İbn Sad, Taberi ve Salebi gibi İslami kaynaklara göre Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra eşi Sare, yeğeni Hz. Lut ile birlikte Nemrud ülkesini terk etmiş, önce Harran'a ardından Mısır'a ve en son Filistin diyarına gitmişlerdir. Hz. Lut, Hz. İbrahim'in yaydığı dine iman etmiş, sonrasında kendisi de peygamberlikle şereflendirilmiştir. Daha sonrasında Hz. İbrahim ile yeğeni Lut ile birbirlerinden ayrılmışlardır.

OĞLUNU KURBAN ETMEKLE İMTİHAN EDİLMESİ

📌Hz. İbrahim hicret ettiğinde yaşı bir hayli ilerlemiştir ve çocuğu olmadığı için Allah'tan salih bir evlat ister. O, ellerini kaldırarak Rabbine şöyle dua etmiştir: "Ya Rabbi! Bana salihlerden olacak bir evlat ver!" Sâffât Suresi – 100. Ayet

Allah bu isteği üzerine kendisine salih bir evlat vereceğini müjdeler. Bunun üzerine Hz. İbrahim ile Hz. Hacer'in ilk çocuğu Hz. İsmail dünyaya gelir.

Bunun üzerine kendisine akıllı ve iyi huylu bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik." Sâffât Suresi – 101. Ayet

"Ona İshak ve Ya'kūb'u bağışladık, soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükâfatını verdik; o, âhirette de iyiler arasında yer alacaktır." Ankebût Suresi 27. Ayet

📌Diyanet tefsirine göre İshak, Hz. İbrahim'in Hz. İsmail'den sonra doğan çocuğudur. Yakup da İshak'ın torunudur.

📌Hz. İsmail'in doğumundan sonra Hz. İbrahim'in eşi Sare, ona Hacer'le İsmail'i başka bir yere götürmesini söylemiştir. Hz. İbrahim, Allah'ın izniyle Hacer'i ve İsmail'i yanına alarak yola çıkar. Günlerce yürüyerek ovalardan, tepelerden, ıssız çöllerden geçerler. Mekke yakınlarına kadar gelirler. O sırada İsmail iki yaşındadır. Sonunda bugün Kâbe'nin bulunduğu yere vardılar ve bir ağacın altında durmuşlardır. Etrafta kimse yoktur. Hz. İbrahim ana ile oğulun yanına biraz yiyecek ve su bıraktıktan sonra oradan uzaklaştı. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır:

"Ey rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını, senin kutsal evinin (Kâbe) yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki rabbim, namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler." İbrâhîm Suresi – 37. Ayet

📌Kur'an- Kerim'de geçtiği üzere Hz. İbrahim Filistin'de yaşamaktadır. Hz. İbrahim rüyasında çok istediği ve sevdiği evladını Allah'a kurban ederken görmüştür. Hz. İbrahim bu rüyasını oğluna anlatınca, oğlu da bu imtihanı sabırla karşılamış ve buyrulanı yapması gerektiğini babasına söylemiştir. Hz. İbrahi, ilk çocuğu Hz. İsmail'i kurban etmekle imtihan edilmiştir.

Çocuk, babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona, "Yavrucuğum" dedi, "Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm; düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin?" Dedi ki: "Babacığım! Sana buyurulanı yap; inşaallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın." Sâffât Suresi – 102. Ayet

📌Peygamberlerin de rüyaları bir tür vahiy olduğu için Hz. İbrahim, Hz. İsmail'i Mina'da kurban edeceği yere götürmüş ellerini ve ayaklarını bağlayıp şakağı üzerine yatırmıştır. Fakat bıçak kesmemiştir. Hz. İbrahim ve oğlunun bu samimi teslimiyetleri Rabbin katında kabul görmüştür.

📌Hz. İbrahim, oğlunu kurban olarak yüzüstü yatırınca Cenab-ı Hak ona şu şekilde seslenmiştir:

Sâffât Suresi - 104-111 ayetler

"Ey İbrâhim!" diye ona seslendik;

"Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun." İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz.

"Bu, kesinlikle apaçık bir imtihandı."

"Biz, (oğlunun canına) bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik."

"Onun hakkında, "İbrâhim'e selâm olsun!" ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik."

"Evet, iyileri işte böyle ödüllendiririz."

"Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandı"

KABE'NİN İNŞA EDİLMESİ

📌Diyanet'in tefsirine göre Ka'be'nin ilk kez melekler ve Hz. Adem tarafından yapıldığına dair rivayetler vardır.

Hz. İbrahim Allah'ın emri üzerine oğluyla Ka'be'yi inşa etmiştir. Ailesini ziyaret için Mekke'ye ikinci defa gittiğinde Hâcer'in vefat ettiğini öğrenmiş, İsmâil'i de görememiştir. Kâbe'nin temellerinin yükseltilmesi emrini aldığında üçüncü defa Mekke'ye giden İbrâhim, oğlu İsmâil ile birlikte Beytülharâm'ı bina etmiş ve haccı ilân etmekle görevlendirilmiştir. Bakara Suresi - 127-128. ayette bu hadise şu şekilde yer alır:

"İbrâhim İsmâil'le birlikte o evin (Kâbe'nin) temellerini yükseltiyordu: "Ey rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin."

"Ey rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin."

HZ. İBRAHİM DUASI

📌Hz. İbrahim'in Beytullah'ın bulunduğu Mekke'nin güvenliği, soyunun korunması ve gelecek nesillerin selametine dair ettiği dua oldukça önem arz etmektedir:

İbrâhîm Suresi - 35-41 . Ayet

İbrâhim şöyle dua etmişti: "Rabbim! Bu şehri güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut!

Rabbim! Putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir; kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgeyensin.

Ey rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını, senin kutsal evinin (Kâbe) yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki rabbim, namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler.

Rabbimiz! Şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.

Yaşlılığıma rağmen bana İsmâil'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun! Şüphesiz rabbim duaları kabul edendir.

Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle; rabbimiz, duamı kabul et.

Rabbimiz! Hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla."

HZ. İBRAHİM İLE İLGİLİ AYETLER

📌Bakara(124-135), 258, 260. âyetlerinde ve Âl-i İmrân (3/67-68, 95-97), En'âm (6/74-86), Hûd (11/69-76), İbrâhim (14/35-39), Meryem (19/41-50), Enbiyâ (21/51-73), Sâffât (37/83-113) surelerinde bu büyük peygamber hakkında geniş açıklamalar yer almaktadır.

Bakara Suresi'nin tefsirini okumak için tıklayınız
Al-i İmran Suresi'nin tefsirini okumak için tıklayınız
En'am Suresi'nin tefsirini okumak için tıklayınız
Hud Suresi'nin tefsirini okumak için tıklayınız
İbrahim Suresi'nin tefsirini okumak için tıklayınız
Meryem Suresi'nin tefsirini okumak için tıklayınız
Enbiya Suresi'nin tefsirini okumak için tıklayınız
Saffat Suresi'nin tefsirini okumak için tıklayınız

HZ. İBRAHİM İLE İLGİLİ HADİSLER

📌Hz. Peygamberimiz, Hz. İbrahim hakkındaki düşüncelerini ve ondaki yerini bir hadisi şerifinde şu şekilde buyurur:

"Her peygamberin peygamberlerden bir dostu vardır. Benim dostum ise atam ve Rabbimin dostu olan İbrahim'dir"

📌Bir hadise göre insanlar kabirden kalktıklarında çıplak olarak haşredilecek ve kıyamet gününde elbise giydirilen ilk peygamber Hz. İbrâhim olacaktır. (Buhârî, "Rikak", 45; Müslim, "Cennet")

ALİMLERİN HZ. İBRAHİM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

📌Peygamberler, İslam tarihi boyunca alimlere de büyük ilham kaynağı olmuşlardır. Ünlü mutasavvıf İbnü'l- Arabi Füsusu'l Hikem isimli eserinde Hz. İbrahim'in büyük vasfını ortaya koyar. İbnü'l- Arabi'ye göre her şey ilahi bir ismin tecellisidir ve Hz. İbrahim'de ilahi aşkı simgeleyen bir isme mazhar olmuştur.

HZ. İBRAHİM'İN HAYATINA DAİR SORULAR VE CEVAPLAR

🔎Hz. İbrahim'e kaç suhuf gönderildi?

"Bunlar önceki kitaplarda, İbrâhim ve Mûsâ'nın kitaplarında da vardır." A'lâ Suresi - 18-19 . Ayet

📌Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'e de sahifeler gönderildiği bildirilmiştir. Sahifeden maksat kitaplardır. Diyanet tefsirine göre sahifeler geçmiş vahiylerin sadece birer örneğini teşkil eder. Hz. İbrahim'e 10 suhuf verilmiştir.

🔎Hz. İbrahim kaç yıl yaşadı ve kabri nerede?

📌Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in nerede ve nasıl vefat ettiği bildirilmemektedir. Salebi ve Taberi'ye göre vefat ettiğinde 200 veya 175 yaşında olan Hz. İbrahim'in naaşı Hebron'da eşi Sare'nin yanına defnedilmiştir.

🔎Hz. İbrahim'e niçin Halilullah denildi?

📌"Halilullah" Allah dostu anlamına gelmektedir. Ayette geçtiği için Hz. İbrahim'e "Halilullah" ismi verilmiştir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN