Arama

Ölmüş birine nasıl dua gönderilir?

Kulluğun acziyetini yansıtan dua, Allah'a yönelişin en güzel göstergelerinden biridir. Kişiler dua aracılığıyla Rabbi ile konuşur, ona dertlerini anlatır, istek ve dileklerini iletirler. Peki ölmüş birine nasıl dua edilir, ölmüş birine ettiğimiz dualar ona ulaşır mı? Sizin için cevapladık...

Ölmüş birine nasıl dua gönderilir?
Yayınlanma Tarihi: 7.12.2022 09:04:00 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:45

Ölmüş birine nasıl dua gönderilir?

Cevap: Yani bizim kabulümüze göre, bizim tabii olduğumuz ekol, ehli sünnet ekolüne göre ki bu Hanefiler'de daha yaygındır. Hanefiler, yaptıkları ibadetlerin sevaplarını başkalarına gönderebilirler. Şafiler'de biraz farklılık var. Dolayısıyla bu ibadet ne olursa olsun; ister bir umre ibadeti olsun, ister kurban ibadeti olsun, ister Kuran-ı Kerim okuma olsun, bunlardan elde ettikleri sevabı başkalarına gönderebilirler ve bu şekilde onların ruhlarına ulaşacağı umut ediliyor. Soruyu soran kişi dua okuyorum diyor, herhâlde Kuran'ı Kerim okuyor. Okuyabilir, sevabını babasının ruhuna bağışlayabilir. Kendisi de sevap alır, devam etsin.

https://www.instagram.com/p/Clv99o3jxOk/

Dua nedir?

🔶 Dua kelimesi, "çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek" anlamlarına gelir. "Küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya vâki olan talep ve niyaz" anlamında isim olarak da kullanılır. Bunların yanı sıra Allah'a (CC) sunulacak talepleri sözlü veya yazılı olarak dile getiren metinlere de dua denir.

🔶 İslam literatüründe ise Allah'ın (CC) yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesini, sevgi ve tâzim duyguları içinde lütuf ve yardımını dilemesini ifade eder. Arapça'da kullanıldığı edatlara göre bir kimse için hayır duada yada bedduada bulunmak manalarını da taşır.

🔶 Duanın temel amacı insanın Allah'a (CC) durumunu arzetmesi ve O'na niyazda bulunmasıdır. Bu yönüyle dua kul ile Allah (CC) arasında bir diyalog anlamı taşır.

🔶 Dua her yerde yapılabildiği halde tarih boyunca çeşitli dinlerde dua için özel mekânlar tespit edilmiş veya buralarda dua etmenin daha etkili olacağı düşünülür.

🔶 Dua ve ibadetlerin cemaatle yerine getirilmesi amacıyla yapılan mâbedlerin dışında ilâhî kudretin muhtelif vesilelerle tecelli ettiği yüksek yerler, kayalar ve dağlar, bazı ağaçların çevresi gibi mekânlar da dua yeri olarak rağbet görür.

🔶 Bir başka deyişle dua sınırlı, sonlu ve âciz olan insanın, sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Allah (CC) ile kurduğu bir köprüdür. Bu nedenle insanların tarihin hiçbir döneminde duadan uzak kalmadığı görülür.

🔶 Duanın muhtevasını ve dua edenin iç dünyasını yansıtan dış şekiller duanın bir parçası sayılır. Ayakta durma, diz çökme, eğilme, secde etme, başını eğme, elleri gökyüzüne doğru kaldırma, iki yana açma, kavuşturma, kenetleme, gözleri yukarıya dikme, elleri birbirine vurma, göğse veya alna vurma, ayakların çıplak veya giyinik, vücudun bir yere yönelmesi dinî çevrelerde dua esnasında görülen farklı davranışlardır.

🔶 Dinlerde dua muhteva, şekil ve anlatım biçimine göre bazı türlere ayrılır. Asıl ve en yaygın olanı yalvarıp yakarmadır. Bu tür duada insan bir kötülükten kurtulmayı veya bir iyiliğe kavuşmayı diler.

🔶 Diğer bir tür de şükür ve hamdetmedir. Bu ise kabul ettiği bir dilek ve istekten dolayı Allah'ı üstün özelliklerini sayarak yüceltmektir. Şükür ve hamd genelde yalvarış duasının başında bulunur.

https://www.instagram.com/p/ClPBW5njyyv/

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN