Arama

Kur'an-ı Kerim bir mucize midir?

İnsanlığa yol gösteren ve her iki cihanda da kurtuluşa kavuşturmak için gönderilen Kur’an-ı Kerim, eşsiz bir rehberdir. Yüce kitabımız söz dizimi, ahengi, mesajını iletme konusundaki üslubu ve muhtevası bakımından herhangi bir beşer tarafından benzeri üretilmesi mümkün olmayan, mucizevi bir kelamdır.

Kur’an-ı Kerim bir mucize midir?
Yayınlanma Tarihi: 8.2.2023 18:40:00 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:47

Soru: Kur'an-ı Kerim bir mucize midir?

🔵 Cevap: Şüphesiz Kur'an-ı Kerim bir mucizedir.

🔵 Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu, onun gibi kitabın yeniden asla bir araya getirilemeyecek olmasıdır. Yüce kitabımız Cenab-ı Hakk'ın kelamı olması cihetiyle başlı başına bir mucize olmasının yanı sıra tıptan mimarlığa, fizikten astrolojiye kadar pek çok bilimde insanın bilmekten aciz olduğu bilgileri haber veren kutsal bir kaynaktır.

🔵 Kur'an- ı Kerim'in üslup ve ahenk yönünden eşi ve benzerinin olmaması bir mucizedir. Yirmi küsür yıl gibi uzun bir süre boyunca, farklı münasebetlerle indirilmesine rağmen hiçbir zaman ayet ve sureler arasındaki uyum kaybolmamıştır.

https://www.instagram.com/p/ChDUwSuDAWi/

📌Tahaddî Nedir?

Kur'an-ı Kerim'in ilahi kaynaklı olduğunu kabul etmeyenlere Kur'an' ın benzerini getirmeleri hususunda meydan okuması anlamında kullanılan bir İslam terimidir.

MUCİZE NEDİR?

🔵 Mucize, "bir şeye güç yetirememek" manasındaki acz kökünden türeyen mûcizin (aciz bırakan) isim şeklidir. Kur'an'da mucize kelimesi yer almamakla birlikte acz kökünden fiil ve sıfat kalıpları "aciz kalmak, güçsüz bırakmak ve Allah'ın (CC) ayetlerini yalanlamak amacıyla yarışmak" anlamlarında yirmi bir ayette geçer.

🔵 Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin Allah (CC) tarafından gönderilmiş gerçek elçiler olduğunu kanıtlayan harikulade olaylar çok defa anlatılmıştır.

🔵 Hz. Salih'in (AS) dişi devesi (el-A'râf 7/73), Hz. Musa'nın (AS) asası ile parıltılı eli (el-A'râf 7/106-108; Hûd 11/96; el-Kasas 28/31-32, 35), Hz. İsa'nın (AS) gösterdiği olağanüstü hadiseler (Âl-i İmrân 3/49-50) ve inkarcıların peygamberlerden mûcize talepleri genellikle bu kelime ile anlatılmıştır.

🔵 Ayrıca beyyine (el-A'râf 7/73), burhân, sultân (el-Kasas 28/32; en-Nisâ 4/153; Hûd 11/96), hak (Yûnus 10/76) ve furkān kelimeleri de (el-Bakara 2/53) Kur'an'da yer yer mûcize anlamında kullanılan sözcüklerdir. Hadislerde de peygamberlik delilleri umumiyetle ayet sözcüğüyle ifade edilir.

🔵 Literatürde mucizenin, nübüvvetini ileri süren kişinin doğruluğunu ispatlayabilmesi için bazı özellikleri üzerinde durulur. Bunlar, kanıt olarak gösterilen harikulade olayın karışıklığa sebebiyet vermemesi için bizzat iddia sahibinin doğruluğuna işaret edecek tarzda meydana gelmesi, doğrudan veya dolaylı biçimde ilahi bir fiil olması, olağanüstü bir şekilde zuhur etmesi, peygamberlik iddiası ve tehaddî ile birlikte vuku bulması, şüphe taşımaması ve nübüvvet iddiasının ardından gerçekleşmesi gibi hususlardır.

KUR'AN-I KERİM NEDEN MUCİZE OLARAK SEÇİLMİŞTİR?

🔵Hatemu'l Enbiya Rasulullah (SAV) döneminde, toplumun dil ve edebiyata olan ilgisi ve bu alandaki uzmanlığı oldukça yüksek bir seviyeye ulaşır. Bu sebepten dolayı Hz. Muhammed (SAV) asla taklit edilemeyecek, benzeri ortaya koyulamayacak bir kelam ile Allah (CC) tarafından desteklenmiştir.

🔵 Bu dönemde Araplar, ana dilleri konusunda o denli ileri bir seviyeye ulaşmışlardı ki, yılın belli dönemlerinde şiir başta olmak üzere edebi türlerin yarıştırıldığı panayır ve şölenler düzenlemekteydiler.

🔵 Araplarda söz sanatındaki kuvvet, din ile ilişkilendirilirdi. Panayırlarda başarılı bulunan yedi şiir Kabe'nin duvarına asılırdı. Bu şiirler "muallaka-ı seba" olarak isimlendirilir.

Hz. Muhammed (sav) bu hususta şöyle buyurmaktadır:

"Hiçbir peygamber gönderilmemiştir ki ona, insanları imana getirecek bir ayet verilmemiş olsun. Bana gönderilen Allah'ın vahyidir." (Buhari, Mısır 1345, IX. 113)

🔵 Hz. Muhammed (SAV), Cebrail (AS) arayıcılığıyla kendisine ulaşan, yüce Allah'ın (CC) ayetlerini insanlara okuyor ve hidayete erişmeleri için çaba sarf ediyordu. Allah'ın kalplerini İslam'a açtığı kimseler, Kur'an-ı Kerim'i ilk duydukları anda iman ederken, müşrikler ise Peygamber Efendimizin (SAV) okuduğu ayetlerin, sanatsal yönden kesinlikle bir beşer tarafından ortaya konulamayacağını dile getirerek, Mushaf'ın ilahi bir kitap olduğunu bilmelerine rağmen küfürlerinde ısrar ediyorlardı.

🔵 Örneğin Hz. Ömer (RA), Rasulullah'ı (SAV) öldürmeye giderken, kız kardeşi ve eniştesinden duyduğu ayetlerin etkisiyle Müslüman olmuş, Utbe bin Rebia ise "Ondan öyle şeyler işittim ki ömrümde mislini işitmemiştim. Bu sözler şiir de değil, kehanette değil, bunlardan hiçbirine benzemiyor" demiştir. Ayetleri dinleyen bazı şairler, şiir yazmayı bırakmış, bazı müşrikler geceleri kuytu köşelerde gizlenerek Müslümanların evinde okunan ilahi kelamı dinlemiş bazıları da duydukları kelamın etkisiyle secdeye kapanmışlardır.

📌Nübüvvet nedir?

Allah ile insanlar arasında dünya ve ahiretle ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yapılan elçilik görevine nübüvvet denir.

https://www.instagram.com/p/ChAcRaUFhPH/

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN