Arama

Kur'an insan ve hayat arasındaki bağlantı nedir?

"Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, verdiği nimetlerle sizi imtihan etmek için bir kısmınıza diğerlerinden üstün dereceler veren O'dur. Şüphesiz Rabb'in, azabı pek çabuk olandır; bununla beraber O, elbette çok bağışlayıcıdır ve engin merhamet sahibidir."

Kur’an insan ve hayat arasındaki bağlantı nedir?
Yayınlanma Tarihi: 5.8.2022 20:06:02 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 20:05

(En'am suresi 165.ayet)

Soru: Kur'an, insan ve hayat arasındaki bağlantı nedir?

🔶 Cevap: Kur'an, insan ve hayat aslında bu üç kelime kainatı da açıklar. Kainata insan, halife sıfatıyla gönderilmiş ve hayattaki her şey de insanın emrine verilmiş. Tabi inanan insan dediğimizde biz Müslümanlar olarak Müslümanların inandığını düşünerek bir çerçeve oluşturuyoruz.

🔶 Ama inanç bundan daha genel ehli kitap kavramını da ahiretteki dünyadaki diğer dinleri de bilerek yol almak bütün insanlığa inen Kur'an ı Kerim'i onlara anlatmak açısından çok önemlidir.

🔶 Zaten biz Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim'e inandığımız gibi diğer Peygamberler'e (SAV) ve diğer kitaplara da inanıyoruz. Ancak siyasi bir çerçeve ile Hristiyan ve Yahudi dediğimizde beynimize kazınan kalıplar çok farklı oluyor.

🔶 Mesela "On emir'i" konuşacak olsak birçok insanla uluslararası düzeyde iletişim kurup onlarla ortak noktalarda tevhid inancına yol alabiliriz. Bu çerçeveleri iyi oturttuğumuzda Müslümanların temsil vazifesini yerine getirmesinin yolunu açacağız.

🔶 Bu bilinçle bizi öldürmeye gelenin dirileceği bir bilinçle yaşamamız gerekir. Bu da temsili güçlendirmek, elinden dilinden kimseye zarar gelmeyecek bir Müslüman olarak yaşamak ve yaşatmak olacak...

https://www.instagram.com/p/CgxHhJjFJr2/

Halife ne demektir?

💠 Halife sözlükte, "arkada olmak, birinin arkasından gelmek, yerine geçmek" manalarına gelir. Halife, "half" kökünden türetilmiş olup "birinin yerine geçerek işini, görevini devam ettiren" şeklinde açıklanır. Halife kelimesi terim olarak biri siyasette, diğeri tasavvufta olmak üzere başlıca iki alanda kullanılır.

💠 İnsanın Allah'ın (CC) halifesi olup olamayacağı sûfilerden önce ulema tarafından tartışılır, "Yeryüzünde bir halife yaratacağım" (el-Bakara 2/30); "Sizi yeryüzünün halifeleri kılan..." (el-En'âm 6/165; en-Neml 27/62) mealindeki ayetlerde geçen halife kelimesi iki şekilde açıklanır.

💠 Bazı alimlere göre insan, kendinden önce yeryüzünde hakim olan cinlerin yerine getirildiği için "bu varlık türünün ardından gelenler" anlamında Hz. Adem ve soyuna halife denir. İbn Abbas'ın bu görüşte olduğu rivayet edilir. Bu görüş sahipleri "Allah (CC) Resulü'nün halifesi" ifadesini kullanır, ancak "Allah'ın halifesi" tabirinden hoşlanmazlar. (Mâverdî, s. 15)

💠 İbn Mes'ûd'un da katıldığı ikinci görüşe göre Hz. Adem ve insan yeryüzüne hükmettiği için Allah'ın (CC) halifesi olmuştur. "Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet" (Sâd 38/26) mealindeki ayet de bu görüşü destekler.

İnsan ile ilgili ayetler

"Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, verdiği nimetlerle sizi imtihan etmek için bir kısmınıza diğerlerinden üstün dereceler veren O'dur. Şüphesiz Rabb'in, azabı pek çabuk olandır; bununla beraber O, elbette çok bağışlayıcıdır ve engin merhamet sahibidir."

(En'am suresi 165.ayet)

"Buna rağmen yine de Nûh'u yalanladılar. Biz de onu ve gemide kendisiyle beraber bulunanları kurtarıp onları yeryüzünde halifeler yaptık; ayetlerimizi yalanlayanları ise suda boğduk. Allah'ın (CC) azabıyla uyarılıp da doğru yola gelmeyenlerin sonu nasıl olmuş bir bakın!"

(Yunus suresi, 73.ayet)

"Bir düşünün: Allah (CC) sizi Âd kavminin ardından halîfeler kıldı ve yeryüzünde size geniş imkânlar bahşetti. Yerin düzlüklerine saraylar kuruyor, dağları yontarak evler yapıyorsunuz. Öyleyse Allah'ın (CC) bütün bu nimetleri üzerinde düşünün de, bozguncular kesilip yeryüzünde karışıklık çıkarmayın."

(Araf suresi, 74.ayet)

"Sizi yeryüzünde halîfeler yapan O'dur. Kim inkâr ederse, inkârı kendi kötülüğüne olur. Çünkü kâfirlerin inkârı, Rableri katında kendilerine karşı gazabın artmasına ve rahmetin kesilmesine sebep olacaktır. Sonuçta, kâfirlerin inkârı ancak kendi zarar ve ziyanlarını artıracaktır."

(Fatır suresi, 39.ayet)

"Ey Dâvûd! Biz seni yeryüzünde halîfe yaptık. Öyleyse sen de insanlar arasında hak ve adâletle hükmet. Nefsinin arzu ve tamayüllerine uyma ki, bunlar seni Allah'ın yolundan saptırmasın. Allah yolundan sapanlara gelince, hesap gününü unutmaları sebebiyle, onlara pek şiddetli bir azap vardır."

(Sâd suresi, 26.ayet)

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN