Arama

Tozlu raf meraklılarına antika kitap seçkisi

Sahafa gelen kitlenin en geniş kesimini, tozlu raflarda bir kitabın ikinci elini arayanlar oluşturuyor. Diğer bir kesim ise antika kitap meraklıları. Bunların yanı sıra sahaf kuyruğunda bir de kaynak arayanlar bulunuyor. Bazı kesimler ise sadece imzalı kitap koleksiyonu topluyor. Kısaca sahaf bir kültürün eskiden beri varlığını sürdürdüğü yegâne ortam. Okumaya meraklı kesimler var oldukça sahafların varlığı da sürecek.

Tozlu raf meraklılarına antika kitap seçkisi
Yayınlanma Tarihi: 30.3.2019 14:00:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2019 14:13

Tüm bunların yanı sıra el yazması eserlerin tarihi ve manevi açıdan büyüklüğünü bilen kesimin varlığını da yadsımamak gerekir. Bugün sahip olduğumuz İslam kültürünün temel dinamiklerinin bu tür eserler vasıtasıyla bizlere sunulduğu gerçeğinden yola çıkarak, sahaflardaki en değerli kitaplardan, en çok satın alınan kitaplara doğru ilerleyen bir liste hazırladık.

VANKULU LÜGATİ 1 - 2 CİLT

Vankulu Mehmed Efendi

En değerli kitap sıralamasının başında 1729 yılında basılan Müteferrika Matbaası'nda basılan ilk kitap olan "Vankulu Lügati" geliyor.

Vankulu Lügati, Cevherî'nin kaleme aldığı ve es-Sıhâh diye meşhur olan Arapça sözlüğün Vankulu Mehmed Efendi (ö. 1000/1592) tarafından yapılmış tercümesidir. Eser 28 bâbdan, her bâb ise 28 fasıldan oluşmaktadır. Eseri değerli kılan yönlerden birisi, bir Osmanlı müellifinin kaleminden çıkıp matbaada basılan ilk kitap olmasıdır. Zira eser 31 Ocak 1729 (1 Recep 1141) tarihinde İbrahim Müteferrika tarafından yayına hazırlanarak neşredilmiştir. İslâmî ilimlerin ve şer'î hükümlerin Arapça ifadelerle dolu olduğundan ve bu nedenle bu dilin öğrenilmesi gerektiğinden bahseden Vankulu Mehmed Efendi, lügatinde kelimeleri asıllarının son harflerine göre tertip etmiş ve karşılıklarını yazmıştır. Âlimler arasında yaygınlık kazanarak "başucu" eser haline gelen bu sözlük, Osmanlı ilim ve kültür dünyasına doğrudan katkı sağlamıştır.

İlk Türk matbacısı İbrahim Müteferrika'nın ilk bastığı eser olan Vankulu Lügati hala bazı konularda müracat edilen bir eserdir. Van doğumlu olduğu için Vani Mehmed Efendi veya Vankulu lakabıyla anılan bilgin Kanuni Süleyman, II. Selim ve III. Murad devirlerinde yaşamış, ve ilmiye sınıfının pek çok kademesinde görev almıştır. Tahsili hakkında ayrıntılı bilgi yoktur fakat tercüme ettiği eserlerden Arapça ve Farsçayla hayli ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Medresede müderrisliğinde, Rodos ve Manisa müftülüklerinde, Kütahya, Medine kadılıklarında bulunmuş Nisan 1592'de burada vefat etmiştir.

Bu görevlerinin yanında edebi eserleri de vermiştir. İmam-ı Gazali'nin Kimyâ-i Seadet adlı eserini Farsçadan Türkçeye tercüme eden Vankulu hiç şüphe yok ki zengin edebi hayatı içerisinde asıl şöhreti El Cevheri'nin "El Şihah" adlı eserini mükemmel bir şekilde Vankulu lügati adıyla Türkçeye çevirmesiyle kazanmıştır.

200,00 TL

MECELLE-İ UMUR-I BELEDİYE

Osman Nuri [Ergin]

5 ciltten oluşan ve Osman Ergin tarafından yazılan "Mecelle-i Umur-ı Belediye."

Osman Nuri Ergin ülkemizde ilk defa belediyecilik tarihinin güncel işleyişini bilimsel olarak incelemiş ve belediye nizamlarının temellerini atmıştır.

4.500,00 TL (5 CİLT)

EL YAZMASI - DUA KİTABI

Çemşir Hafız Mehmed Salih Efendi

Çemşir hafız lakabı ile bilinen, hafız Mehmed Salih efendinin 1210 (1795) tarihli dua kitabı...

24.000,00 TL

​SAHAİFÜL AHBAR - MÜNECCİMBAŞI TARİHİ

Müneccimbaşı Dede Derviş Ahmed

Müneccimbaşı Tarihi, adıyla ün kazanmış olan Camiu'd-Düvel, daha çok Sahaifu'l- Ahbar ünvanıyla, yazılışından kısa bir süre sonra yapılmış Türkçe tercümesiyle tanınır. İslami genel dünya tarihi yazma geleneğinin son temsilcisi sayılabilecek bu muhteşem eser, İslam ve Osmanlı tarihiyle uğraşanların daima başvurmak zorunluluğu duydukları bir kaynak kitap olma özelliği taşıyor.

500,00 TL (2. cilt)

MESUD BEĞAVİYENİN KİTABÜ'L MESÂBİH Fİ SÜNEN [El Yazması]

Mesud Beğaviye

575 sahife yazma eserin, Begavî'nin Mesâbihu's-sünne (Kitâbü'l-mesâbîh) adlı telifatının müellife en yakın ve bilinen en eski nüshalarından biri

90.000,00 TL

​NETAYİC'ÜL- VUKUAT

Mustafa Nuri Paşa

Mustafa Nuri Paşa'nın Netayic'ül-Vukuat adlı Osmanlı tarihi kitabı…

Mustafa Nuri Paşa'nın Netayic'ül-Vukuat adlı eseri Türk Tarih Kurumu tarafından, Neşet Çağatay'ın sadeleştirmesiyle iki cilt olarak neşredilmiştir (1. baskı: 1979; 2. baskı: 1992). Osmanlı'nın kuruluşundan 1841'e kadarki olayları anlatan Netayic'ül Vukuat'ın en önemli özelliği, Batılı usülde yazılmış olmasıdır. "Aktarmacı ve öykücü yolu bırakıp, olayların nedenlerini arayan, benzerleri ile karşılaştıran sentezci bir yöntem" diye tanımlar Neşet Çağatay, bu usulü…

250,00 TL

​KİTABÜ'L-İHTİYAR Lİ-TA'LİLİ'L-MUHTAR

Abdullah Bin Mahmud El-Mavsili

18. asırdan kalma bir el yazması bu eser, İslam âleminde medreselerde ve ilahiyat fakültelerinde ders kitabı olarak yıllarca okutulmuş. Binlerce fıkhi konunun özünü bu eserde bulabilirsiniz. Hanefi mezhebinin görüşlerini bir araya toplamış ve diğer mezheplerle farklı bulunan içtihad ve görüşleri, delilleriyle…

30,00 TL

HAMSE-İ ŞANİZADE

Şanizade Mehmed Ataullah

Beş bölümden oluşan eserin bir arada basılan ilk üç kitabını kapsamaktadır. Daha sonra beşlemenin dördüncü (Kanun ül-cerrahin) ve beşinci (Mizan ül-edviye) kitapları yayınlanmıştır. Birinci kitap anatomi, ikinci kitap fizyoloji üçüncü kitap ise patoloji üzerinedir.

45.000,00 TL

KALDIRIMLAR

Necip Fazıl Kısakürek

Necip Fazıl Kısakürek imzalı ve ithaflı Osmanlıca ilk ve tek basım…

7.500,00 TL

İkinci elde en çok satın alınanlar:

LÜZUMSUZ ADAM

Sait Faik Abasıyanık

1952 baskı tarihli ve yazarı Sait Faik tarafından imzalanmış, Lüzumsuz Adam isimli öykü kitabı. Toplamı 4 cilt olan kitabın ilk 3 cildi matbaa baskısı olmasına rağmen, 4. cildi el yazması halinde günümüze gelmiş.

"(Sait Faik'e) geceleri sinemalarda rastlardım. Tanışmazdık. Sinemanın ön sıralarına oturur, koltuğuna iyice gömülürdü. Koyu yeşil bir pardösüsü, çok dar kenarlı, kafasının biraz üstünde kalan kahverengi bir şapkası vardı. Sinema dönüşü dalgın, Beyoğlu'nun gece yarısı kalabalığına dalar, çeker giderdi. Sinemada bulunanlar arasında bu gedikli birinci mevki müşterisinin yazısını okuyan var mıdır acaba, diye çok düşünmüşümdür. Kuşkusuz, yoktu. Sait Faik, edebiyattan hoşlanacak bir okur topluluğunu hazır bulan talihli yazarlardan değildi. Okurunu yetiştiren, eğiten, okuruyla birlikte oluşan bir yazardı. Gerçek talihinin de bu olduğu söylenemez miydi?"

70,00 TL (2. Baskı)

TUTUNAMAYANLAR

Oğuz Atay

Oğuz Atay'ın yazıldığı dönemde büyük tartışma konusu olmuş eseri Tutunamayanlar, 1972 yılında yayımlanmıştır. Eser, bilinç-akışı tekniğiyle döneme damgasını vurarak Türk Edebiyatı'nda yeni bir çağı başlatmıştır. Pek çok eleştirmen, Tutunamayanlar'ı Türk Dili'nde yazılmış en iyi eser olarak değerlendirmektedir.

Tutunamayanlar Oğuz Atay ismiyle özdeşleşmiş bir roman olarak, yazarın hayatından izler taşımasıyla da kısmen otobiyografik bir eser olarak da değerlendirilebilir. Roman, son derece üst düzey diliyle çevirisi en zor romanlar arasında yer alır. Tutunamayanlar, sadece birkaç dile çevrilebilmiştir. "Het leven in stukken" adı altında Flemenkçeye (Hollanda Dili) çevrilen eser, eserin Hollandalı çevirmenine ödül kazandırmıştır.

Tutunamayanlar konusu itibariyle intihar eden arkadaşının geçmişini araştıran Turgut Özben'in, söz konusu arkadaşı Selim Işık'ın modern hayata neden "Tutunamadığı"nı öğrenme çabasını anlatmaktadır. Romanda Turgut'un karşılaştığı her kişi Selim Işık'ı tanıyan kişilerdir ve her biri Turgut'a Selim'in farklı yönlerini aktarmaktadır.

12.000,00 TL (imzalı)

AYLAK ADAM

Yusuf Atılgan

Düşünüyordu: "Çağımızda geçmiş yüzyılların bilmediği, kısa ömürlü bir yaratık yaşıyor. Sinemadan çıkmış insan. Gördüğü film ona bir şeyler yapmış. Salt çıkarını düşünen kişi değil. İnsanlarla barışık. Onun büyük işler yapacağı umulur. Ama beş-on dakikada ölüyor.

Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam'ı, yayınlandığı günden bu yana edebiyatımızın en sevilen, üzerinde en çok tartışılan romanlarından biri oldu. Roman, 60'lı yılların başında bizimle birlikte tüm dünyada da konuşulmaya başlanan kentli aylak aydın bireyi konu alıyordu. Bugün artık çağdaş klasiklerimiz arasında yer alan Aylak Adam'ın dikkat çektiği entelektüel sorunlar güncelliğini koruyor.

2.350,00 TL (imzalı)

KÜRK MANTOLU MADONNA

Sabahattin Ali

Sabahattin Ali eserin ana fikri ile ilgili düşüncelerini bu sözlerle belirtmiştir:

"Dünya'nın en basit, en zavallı, hatta en ahmak adamı bile, insanı hayretten hayrete düşürecek ne müthiş ve karışık bir ruha maliktir! Niçin bunu anlamaktan bu kadar kaçıyor ve insan dedikleri mahlûku anlaşılması ve hakkında hüküm verilmesi en kolay şeylerden biri zannediyoruz?"

17.000,00 TL

SEVDA SÖZLERİ

Cemal Süreya

Cemal Süreya, Cumhuriyet Dönemi şiirinin en özel "vitamin"iydi. Sevda Sözleri bu büyük ustanın bütün şiirlerini bir araya getiriyor. Öyle bir bütünlük ki bu, sıcak, tılsımlı ve ölümsüz...

1.500,00 TL

Kaynak: Nadir Kitap

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN