Arama

Ayet-el Kürsi okumanın hikmet ve faziletleri nelerdir?

Ayet-el Kürsi, adeta Müslümanlar için bir koruyucu zırh görevi gören bir duadır. Bu duayı okuyan Müslümanlar, aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in (sav) teşviğini de yerine getirmiş olur. Biz de bu güzel duayı okumanın hikmet ve faziletletlerini sizler için araştırdık...

Ayet-el Kürsi okumanın hikmet ve faziletleri nelerdir?
Yayınlanma Tarihi: 29.7.2022 14:26:31 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:45

🔶 Soru: Ayet-el Kürsi okumanın hikmet ve faziletleri nelerdir?

🔶 Cevap: Ayet-el Kürsi'yi biz özellikle farz namazlardan sonra okuyoruz. Buna dair Hz. Peygamber Efendimiz'in (sav) teşviki var. Efendimiz (sav) (sav) bir hadis-i şeriflerinde böyle buyuruyor:

"Kur'an'ın en muazzam ayeti Ayet-el Kürsi'dir. Ayet-el Kürsi'yi kim okursa Allah (CC) onun için bir melek görevlendirir. Melek onun hasenatını, iyiliklerini yazar. Ayet- el Kürsi okunan eve sihirbaz giremez, kırk gün sihir ve büyü tesir edemez. Şeytan da o evden otuz gün uzaklaşır."

🔶 İsm-i A'zâm denilen Allah'ın (CC) en büyük ismi Ayet-el Kürsi olduğu ifade ediliyor. Onu okuyan cennete nail olur, onun cennete girmesine ancak ölüm engel olur. Yani bu kadar faziletine dair hadis-i şerifler var.

🔶 Peygamber Efendimiz (sav): "İnsanlığın efendisi Hz. Ademdir, Arap'ın efendisi benim, diğer kitapların efendisi Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi en faziletli, Bakara Suresi'nde de Allahu la ilahe illa huvel hayyum kayyum yani "Ayet-el Kürsi" en faziletlidir" buyruluyor.

🔶 Bunun faziletine dair çeşitli rivayetler var. Mesela Abdurrahman İbn-i Avh hazretleri evine girdiği zaman evinin dört köşesine bunu okuyup üflermiş.

🔶 Zaten böyle buyruluyor: "Bir insan yatmadan evvel Ayet-el Kürsi'yi okursa kendisi de emin olur, şeytanın şerrinden, kötülüklerden. Hatta komşuları da emin olur."

🔶 Yani Ayet-el Kürsi bu kadar faziletli oluyor. Çünkü orada Cenab-ı Hakk'ın birliği, onun kayyum olduğu, kainatı yönettiği ifade ediliyor. O bakımdan Ayet-el Kürsi'nin faziletine dair çok rivayetler vardır.

🔶 Bundan dolayıdır ki biz tesbih çekmeden evvel, her namazın arkasından ve yatarken de Ayet-el Kürsi'yi okuyoruz.

https://www.instagram.com/p/CgXm09TlWOc/

Ayet-el Kürsi Latince okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayet-el Kürsi'nin Türkçe anlamı

🔶 Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
🔶 Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
🔶 Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
🔶 Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur.
🔶 O'nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
🔶 O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O'na gizli kalmaz.)
🔶 O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
🔶 O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
🔶 O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
🔶 O, yücedir, büyüktür.

İsm-i A'zam

🔶 İsm sözcüğü Kur'an-ı Kerim'de yirmi ayette Allah'a (CC) bağlanmakla birlikte a'zam sıfatıyla ilgili bir niteleme yer almaz.

🔶 Adı geçen ilk iki sahâbî ile Übey b. Kâ'b'dan gelen rivayetlere göre Hz. Peygamber (sav) İsm-i A'zam'ın Bakara, Âl-i İmrân ve bir rivayette Tâhâ sûresinde yer alan "Allāhü lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûm" cümlesi olduğunu söyler.

🔶 Bir ayette Rabb'in isminin yüce olup hayırlara vesile olduğu aktarılmıştır. (er-Rahmân Suresi, 55/78)

🔶 Hz. Âişe'den gelen iki rivayetten birinde Peygamberimiz'in (sav) yaptığı bir duada Allah'ın (CC) asîl, (tâhir, tayyib), mübarek ve en sevimli ismiyle tevessül ettiği, ayrıca bu isim aracılığıyla dua edilip, dilekte bulunulduğu ve Allah'ın (CC) rahmet ve lutufkârlığı istendiğinde Cenâb-ı Hakk'ın kabul ile karşılık vereceğinin bildirildiği ifade edilmiş. (İbn Mâce, "Duʿâʾ", 9)

🔶 Fakat isim hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Esmâ-i Hüsnâ içindeki üstün konumundan dolayı bunun Allah (CC) ismi olabileceğini söylemek mümkündür.

🔶 İsnadında bazı problemlerin olduğu söylenen bu rivayetin devamında kaydedildiği üzere Hz. Âişe, duaların kabulüne vesile olan ismi öğretmesini Resûl-i Ekrem'den istemiştir ama olumlu cevap alamamıştır.

🔶Bunun üzerine Âişe iki rek'at namaz kılıp içinde Allah (CC), Rahmân, Berr ve Rahîm isimleriyle "senin bütün güzel isimlerin" ifadesinin içinde geçtiği bir dua okumuş ve bu duayı dinleyen Peygamberimiz (sav), "Benden öğrenmek istediğin isim duanda yer alan isimler arasında var." demiştir.

https://www.instagram.com/p/CgbTqh8F1yc/

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN