Arama

Erkeğin altın takması neden haram? Erkeklerin saçlarını boyamaları caiz mi?

Erkeğin altın takmasının haram olduğu pek çok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Hadislerde erkeğin altın yüzük takması ile ilgili pek çok rivayete yer verilmiştir. Bununla birlikte Peygamberimizin “Altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir” şeklindeki hadis, erkeğin altın takmasının hükmünü sorgulatmıştır. Erkeklerin saçlarını boyatmaları caiz mi sorusu da cevabı merak edilen bir husustur. Peki, erkeğin altın takması neden haram? Erkeğin altın yüzük takmasının hükmü… Erkeklerin saçlarını boyamaları caiz mi?

Erkeğin altın takması neden haram? Erkeklerin saçlarını boyamaları caiz mi?
Yayınlanma Tarihi: 10.11.2021 19:45:00 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 19:45
Sesli dinlemek için tıklayınız.

ERKEĞİN ALTIN TAKMASI NEDEN HARAM?

🔸 Erkeğin altın takması, İslam dinince haram kabul edilen bir konudur. Erkeklerin altın takı kullanmaları hakkında Peygamber Efendimiz (sav) hadis-i şeriflerde Müslümanlara şöyle buyurmuştur:

"Altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir."

(x) Ebu Davud, Libâs, 12; İbn Mace, Libâs, 19

ERKEĞİN ALTIN YÜZÜK TAKMASI

🔸 Kaynaklarda yer alan bir rivayete göre Resul-i Ekrem Efendimiz (sav), önceleri altın bir yüzük kullanmıştır.

🔸 Başkalarının da altın yüzük edindiklerini görünce bu yüzüğü atmış ve bunu artık hiç takmayacağını söylemiştir. Sahabe de bunun üzerine yüzüklerini çıkarmışlardır.

(x) Buhari, Libas, 46; Ebu Davud, Hatem, 3; Tirmizi, Libas, 1

(x) 🔍 İSLAM İLMİHALİ KATEGORİSİ İÇİN TIKLAYIN

🔸 İslam âlimlerinin büyük çoğunluğu, bu hadislere ve benzerlerinden vardıkları sonuçla erkeklerin, altından üretilmiş olan yüzükleri kullanmasının caiz olmadığını söylemişlerdir.

🔸 Bir başka rivayette Hz. Ömer'in altın yüzük taktığı için sahabeden Suheyb'i uyardığı ve onun da şu karşılığı verdiği zikredilmiştir:

"Bunu senden daha hayırlı olan (Resûlullah) gördü de ayıplamadı."

(x) Nesâî, Zînet, 42

🔸 Yine sahabeden Talha bin Ubeydullah, Enes bin Malik, Huzeyfe bin Yemân ve Câbir bin Semure gibi sahabîlerin, (r.a.) altın yüzük kullanmalarını caiz gördükleri rivayet edilmektedir.

🔸 Sahabeden sonraki dönemde de İkrime, A'meş ve Ebu'l-Kâsım el-Ezdî gibi âlimler altın yüzük kullanmanın erkekler için caiz olduğu kanaatine varmışlardır.

(x) Tahâvî, Şerhu maâni'l-âsâr, IV, 259; Aynî, Umdetu'l-kârî, XIV, 209

🔸 Bazı çağdaş âlimler; altın yüzük kullanmanın çoğunluk tarafından haram görülse bile bunun mubah olduğunu söyleyenlerin de olmasına dayanarak ve ayrıca övünme kastı olmaksızın altın ve gümüş kapları süs eşyası olarak kullanmanın câiz olduğu; altın kullanımının haram kılınışının sebebinin israf ve övünme olduğu; günümüzde bir evlilik hatırası olarak takılan alyansın ekonomik değerinin israf sayılacak bir durumda olmadığı gibi gerekçelere dayanarak, erkeklerin altından imal edilmiş evlilik ve nişan yüzüklerini takmalarını caiz görmüşlerdir.

(x) Kâmil Miras, Sahih-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, Ankara 1985, IV, 287; XII, 108

🔸 Din İşleri Yüksek Kurulu'nun, 12.12.1962 tarihli ve 558 sayılı kararında ise altın yüzük kullanımının hükmü şöyle ifade edilmiştir:

"Erkeklerin nikâh akdinin bir hatırası olarak altından nişan yüzüğü takabileceklerine, bu husustaki bir haberle fukahadan bazılarının içtihatlarına istinaden istidlal olunmuştur."

🔸 Bu husustan hareketle Diyanet'in açıkladığı görüşe göre, hatıra ve evlilik alameti olarak kabul edilen altından yapılmış nişan veya evlilik yüzüklerinin/alyanslarının kullanımı caizdir.

🔸 Fakat ihtilaftan ve şüpheden uzak durmak ve ihtiyatla amel etmek ilkeleri gereği aksi davranışın tercihi daha uygundur.

🔸 Erkeklerin kullandıkları diğer altın ziynetler ise altın takılarla ilgili genel yasak hükümlerine tabidir.

ERKEKLERİN SAÇLARINI BOYAMALARI CAİZ Mİ?

🔸 Erkeklerin saçlarını boyatmalarının caiz olup olmadığı konusu da merak edilen hususlardan biridir.

🔸 Kişilerin temiz, bakımlı ve tertipli görünmeleri, İslam'ın da tavsiye ettiği unsurlardandır.

🔸 Saç, sakal ve bıyık bakımı bu bağlamda değerlendirilmekte; saçı temizlemek, yıkamak, koku sürmek, taramak ve boyamak, Peygamber Efendimizin (sav) teşvik ettiği hususlardan kabul edilmektedir.

(x) Buhârî, Enbiyâ, 50; Müslim, Libâs, 80

🔸 Buna göre, başkalarını yanıltma kastı olmaksızın saç, sakal ve bıyık boyanabilir.

(x) Mubârekfûrî, Tuhfetü'l-Ahfezî, V, 433-441

🔸 Erkeğin saçını, siyah dışındaki kına rengi gibi renklere boyaması caiz ise de siyah renge boyaması mekruh görülmüştür.

🔸 Mekke'nin fethi günü, Hz. Ebû Bekir'in yaşlı babası Ebû Kuhâfe'nin saçlarının beyazlaştığını gören Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

"Bu beyaz saçın rengini değiştiriniz ve siyahtan sakınınız."

(x) Ebû Dâvud, Tereccül, 18

🔸 Ancak saçı beyazlaşan kimse genç olursa siyaha boyamasında da bir sakınca görülmemiştir. Çünkü bu durumda siyaha boyanan saç tabii hâline dönüşmüş olacaktır.

🔸 Nitekim Sa'd bin Ebî Vakkas, Ukbe bin Âmir, Hasan, Hüseyin ve Cerîr gibi sahabilerin bunu uyguladıkları nakledilmektedir.

(x) Şevkânî, Neylü'l-evtâr, I, 367, 373

🔸 Kadınlar için ise bir sınırlama yoktur. Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus, kadının saçını ve vücudunun diğer mahrem yerlerini yabancı erkeklere göstermemesidir.

🔸 Boya, saç üzerinde kimyasal bir tabaka oluşturup suyun temasına engel olmadıkça guslü ve namaz abdestini engelleyici bir unsur değildir.

(x) İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, I, 288

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN