Arama

İMÜ 'Yaz öğretimi esasları'nı açıkladı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), 2017-2018 eğitim öğretim yılında yaz okuluna kalan öğrenciler için Yaz Öğretimi Esasları'nı açıkladı.

İMÜ ’Yaz öğretimi esasları’nı açıkladı
Yayınlanma Tarihi: 30.5.2018 00:00:00 Güncelleme Tarihi: 30.05.2018 16:36

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 YAZ ÖĞRETİMİ ESASLARI

Madde 1. Yaz Öğretimi İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans programlarında uygulanır. Yaz öğretimi süresi, final sınavları hariç, 6 haftadır. Yaz öğretiminde açılacak bir dersin haftalık ders saati, yıl içi toplam ders saatinin altıya bölünmesi ile elde edilir.

Madde 2. Yaz öğretimi uygulama takvimi ve açılacak dersler, Bahar Yarıyılı, Yarıyıl Sonu Sınavları başlama tarihinden önce web sayfasından ilan edilir.

Madde 3. Yaz öğretiminde açılacak dersler, bölümün/programın olumlu görüşü, fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi ve Senato Kararı ile Bahar Yarı Yılı, Yarıyıl Sonu Sınavları başlamadan belirlenir.

Madde 4. Eğitim biriminde bazı dersler ortak açılabilir. Bir Bölümde/Programda açılacak ders sayısı; eğitim birimince belirlenen ortak dersler dışında 10 ders ile sınırlıdır. Tasarım, Mesleki Eğitim/Uygulama, İşyeri Eğitimi/Uygulaması ve benzeri uygulamalı dersler yaz öğretiminde açılamaz.

Madde 5. Yaz öğretiminde açılacak Üniversite Ortak Dersleri; Ortak Temel Dersler Koordinatörlüğünce belirlenir.

Madde 6. Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısının en az 20 (yirmi) olması gerekir. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı elliden fazla olursa bu ders gruplara ayrılabilir. Zorunlu hallerde bu sayılar Üniversite Senatosunca değiştirilebilir.

Madde 7. Derse yazılma işlemi; ilan edilen takvimde belirtilen günlerde yapılır.

Madde 8. Yaz öğretiminde bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi en fazla iki ders verebilir.

Madde 9. Yaz öğretiminde öğrenci en fazla 3 ders (10 kredi/saati geçmemek kaydıyla) alabilir.

Madde 10. Öğrenciler Yaz Öğretiminde alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da başarısız olduğu, geçip de yükseltmek istediği dersleri de alabilir. Bu derslerden alınan son not geçerlidir.

Madde 11. Bahar Yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmak kaydıyla ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 ve üzeri olan lisans öğrencileri yaz okulunda bir üst sınıftan ders alabilir.

Madde 12. Öğrenciler; İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ndeki başka bölüm veya programlardaki ders/dersleri, öğrenim çıktısı ve içeriği uygun olmak kaydıyla Bölüm Başkanlığının uygun görüşü ile alabilirler.

Madde 13. Ara sınıf öğrencilerinin başarı sıralaması, bahar yarıyılı sonunda alınan notlar ile belirlenir. Yaz öğretimi sonunda alınan notlar ağırlıklı genel not ortalamasına dahil edilir ancak başarı sıralamasını değiştirmez.

Madde 14. Yaz öğretimi sonunda mezun olan öğrencilerin genel not ortalamaları, üniversite mezuniyet derecelerini etkilemez.

Madde 15. Diğer Üniversitelerden gelecek öğrenciler üniversitelerince verilecek Yönetim Kurulu Kararı ile yaz öğretiminden belirlenen esaslar doğrultusunda I. Öğretim ücretinin iki katını ödemek kaydıyla yaz okulunda açılmış olan derslere kayıt yaptırabilir. Yaz Öğretiminde alınan başarı notları Üniversitemiz öğretim ve sınav yönetmeliklerinin ilgili maddesi kapsamında değerlendirilir.

Madde 16. Ders kaydı yaptıktan sonra açılan dersten çıkmak isteyen öğrenciye (üniversite dışından gelen öğrenciler de dahil) ücret iadesi yapılmaz.

Madde 17. Yaz öğretimi ders ücretleri eğitim birimi bazında ödenir. Yabancı uyruklu öğrenciler üç katını öderler. Öğretim dili İngilizce olan dersler için iki katı ödenir.

Madde 18. Yaz öğretimi öğrenim süresi dışındadır.

Madde 19. Yaz öğretimi ilgili rektör yardımcısı koordinatörlüğünde yürütülür.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), 2017-2018 eğitim öğretim yılında yaz okulu takvimi şu şekilde:

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN