Arama

Felsefe

Masonluk Osmanlıyı çökertti

'Masonluk Osmanlı'yı çökertti'

İnsanlık tarihi, Sanayi Devrimi ile başka bir hal aldı. Kazanma arzusu, insanlığı büyük felakete sürüklüyor. Küçük bir kesimin kazancı uğruna savaşlar, açlıklar, felaketler ve katliamlar hiç çekinmeden yapılıyor. Modern Batı'daki siyasi iktidar, insanlığı felakete sürüklemeye devam ediyor. Prof. Dr. Teoman Duralı, Yahudi-İngiliz ittifakı ile başlayan emperyalizmi ve günümüzdeki yansımalarını anlattı.

İbn-i Haldunun ‘Mukaddime’sini nasıl okumalıyız?

İbn-i Haldun'un ‘Mukaddime’sini nasıl okumalıyız?

İbn Haldun’u Platon, Aristoteles ve Galen ile başlayan, Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd ile devam eden ve sonrasında Montesquieu, Hume, Adam Smith ve Durkheim ile yenilenen entelektüel geleneğin bir mensubu addeden Stephen Frederi Dale, ‘İbn Haldun ve İnsan Bilimi’ adıyla Türkçeleştirilmiş kitabında onu ve şaheseri ‘Mukaddime’yi anlamaya dönük bir çaba sarfediyor.

Eleştirel kuram hareketinin en önemli ismi

Eleştirel kuram hareketinin en önemli ismi

İkinci Dünya Savaşı'nı sürgün edildiği Amerika'da yaşayan Adorno, Frankfurt Okulu aracılığıyla, yükselmekte olan kültür endüstrisi üzerine derinlikli analizler yaptı. Vardığı sonuç, metalaşan kültürün, iktidarlar tarafından bir yönetim aracı olarak kullanıldığıydı.

Ruhun yıkıcı tutkulardan arınması

Ruhun yıkıcı tutkulardan arınması

Katharsis kavramı Grek felsefesinden günümüze kadar anlamı korunmuş ender felsefe kavramlarından biridir. Platon’da ideaların bilgisine ulaşmak için, bilgi amaçlı bir yöntem olarak kullanılmasına karşı Aristoteles’de sanatın, dolayısıyla da yaratmanın bir koşulu olarak görülmüştür.

Bir derin zihin ve tefekkür sahibi

Bir derin zihin ve tefekkür sahibi

Erol Güngör'ün ele aldığı her konu sanki onun yazılarıyla yeniden şekillenmiş, başta felsefe olmak üzere; tarih, coğrafya bilinci, diğer sosyal bilimler, psikoloji vs. yazıları; adeta hangi medeniyete mensup olduğu bilinci üzerinde salınan bir şakül’ün izinde durarak yazan ve konuşan bir güzel adamın üslubuyla bütün memleketi ve hatta dünyayı kucaklamak isteyen bir ses ve sözün ürünleri haline gelmiştir.

Matematik ve Astronomi geleneğinin temsilcisi

Matematik ve Astronomi geleneğinin temsilcisi

On beşinci yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Babası Timur'un torunu olan Uluğ Bey'in doğancı başısı idi. "Kuşçu" lâkabı buradan gelmektedir. Ali Kuşçu, Semerkand'da doğmuş ve burada yetişmiştir. Burada bulunduğu sıralarda, Uluğ Bey de dâhil olmak üzere, Kadızâde-i Rûmî (1337-1420) ve Gıyâsüddin Cemşid el-Kâşî gibi dönemin önemli bilim adamlarından matematik ve astronomi dersleri almıştır.

Tasavvuf felsefesi içinde önemli bir bilgin

Tasavvuf felsefesi içinde önemli bir bilgin

İslami ilimler, tasavvuf, dil, edebiyat ve şiir sanatları sahalarında şöhreti Hindistan’dan Balkanlara kadar ulaşmış Nureddin Abdurrahman Molla Cami (1414-1492) Hicri 9. Asırda yaşamış ve aynı asrın pek çok siyaset erbabının takdirini kazanmış, Nakşibendi tarikatının da resmi sufilerinden birisi kabul edilen, İslam kültür ve medeniyetinin yetiştirdiği en önemli kişiliklerdendir.

Harflerin ilminden aşk ve hikmet tasavvuru

Harflerin ilminden aşk ve hikmet tasavvuru

Felsefi düşünceyi, diğer zihinsel uğraşılarından ayıran en önemli özelliklerden biri, onun doğrunun peşinde olmasıdır. Sadrâ’nın ele aldığı meseleler felsefenin tanımı, mahiyeti ve amacı, varlık ve mahiyet, sebep-sonuç ilişkisi,akıl, bilgi, bilginin mahiyeti ve mertebeleri gibi konulardır.

Felsefenin en temel disiplini

Felsefenin en temel disiplini

Felsefenin bilişsel süreçlerin oluşumundan ziyade, bilgiyi genel olarak ele alan, bilgiyle ilgili problemleri araştıran, bilginin kaynağını doğasını doğruluğunu, sınırlarını inceleyen bilim dalıdır.

Somut yaşantının odak noktası olarak alınması

Somut yaşantının odak noktası olarak alınması

Fenomenoloji kelimesi eski Yunancada ortaya çıkma manasına gelen “phainomenon” kelimesi ile öğretmek anlamına gelen logos kelimelerinin birleştirilmesi ile bir araya gelmiş bir kelimedir. Fenomenoloji kelimesi ilk olarak 20. yüzyılın ilk yarısında Edmund Husserl tarafından kullanılmıştır.

2018 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN