Biyografi Öner Fikriyat Anasayfa

Hz. Ebubekir

Hz. Ebubekir

  • Doğum Tarihi MS 27 Ekim 573
  • Doğum Yeri Mekke
  • Ölüm Tarihi MS 23 Ağustos 634
  • Ölüm Yeri Medine
Hz. Ebubekir, Fil Vak'ası'ndan üç yıl kadar sonra Mekke'de doğdu. Tam adı Ebû Bekr Abdullah bin Ebî Kuhâfe Osman bin Âmir el-Kureşî et-Teymî'dir.
Hz. Ebubekir

Soyu

Anne ve babasının mensup olduğu Teym kabilesinin soyu Mürre bin Kâ'b'da Hz. Peygamber'in nesebiyle birleşir.

Annesi Ümmü'l-Hayr Selmâ bint Sahr, Mekke döneminde Hz. Peygamber'in Erkam bin Ebü'l-Erkam'ın evinde bulunduğu sırada İslâmiyet'i kabul etti. Babası Ebû Kuhâfe, Mekke fethinden (630) hemen sonra oğlu Ebu Bekir'in aracılığıyla Müslüman oldu.

Hz. Ebubekir

Lakabı

Hz. Ebû Bekir, kaynaklarda adından çok Atîk lakabıyla anılmıştır. "Güzel, soylu, eski, âzat edilmiş" gibi manalara gelen bu lakabın ona annesi tarafından verildiği veya çok eskiden beri hayır yaptığı, yüzü ve ahlâkı güzel olduğu yahut da soyunda ayıplanacak bir husus bulunmadığı için Atîk diye anıldığı rivayet edilir.

Servetini Allah yolunda harcayıp eski elbiseler giydiği için "Zü'l-hilâl", çok şefkatli ve merhametli olduğu için "Evvâh" lakaplarıyla da anılmıştır. Ancak onun en meşhur lakabı Sıddık'tır.

Hz. Ebubekir

Vefatı

Hz. Ebû Bekir 13 yılı Cemâziyelâhir ayının başında (Ağustos 634) hastalanınca sahâbîlerle hilâfet meselesini istişare etti ve Hz. Ömer'i veliaht bırakmayı kararlaştırarak Hz. Osman'a bir ahidnâme yazdırdı. Kızı Âişe'ye, vefat edince maaşının geri kalan kısmını beytülmâle iade etmesini ve Hz. Peygamber'in kabrinin yanına defnedilmesini vasiyet etti.

Cenazesinin eski elbiseleriyle kefenlenmesini, karısı Esmâ bint Umeys tarafından yıkanmasını ve oğlu Abdurrahman'ın ona yardım etmesini istedi. Cenaze namazını Hz. Ömer kıldırdı. Hz. Ömer, Hz. Osman, Talha b. Ubeydullah ve oğlu Abdurrahman tarafından kabre konuldu.

 

Hz. Ebubekir

İslamiyet'i yayması

Mekke döneminde İslâmiyet'in yayılmasında Hz. Ebû Bekir'in Kureyş'in ileri gelenlerinden biri olmasının büyük tesiri vardır. Hz. Peygamber'in Mekkelileri İslâmiyet'e gizlice davet ettiği sıralarda Kureyş'in ileri gelenlerinden birçok kimse onun vasıtasıyla Müslüman olmuştur.

Hz. Ebubekir

Sadakati

"Çok samimi, çok sadık" anlamına gelen Sıddık lakabı kendisine, Miraç olayı başta olmak üzere gaybla ilgili haberleri hiç tereddütsüz kabul ettiği için bizzat Resûl-i Ekrem (SAV) tarafından verilmiş ve İslam literatüründe bununla şöhret bulmuştur.

 

Hz. Ebubekir

Halifeliği

Ensarın Sakīfetü Benî Sâide'de toplanarak halife seçimi konusunu görüştüğünü öğrenince Hz. Ömer'le birlikte oraya giden Hz. Ebû Bekir, ensar ve muhacirlerden birer emîr seçilmesini isteyen sahâbîlere bu görüşün doğru olmadığını, İslâm birliğini sağlamak için tek lider etrafında toplanmak gerektiğini söyledi.

Aday olarak da Hz. Ömer'le Ebû Ubeyde bin Cerrâh'ı gösterdi. Fakat sahâbîler onun halife olmasını uygun görerek Mescid-i Nebevî'de kendisine biat ettiler.

BİZE ULAŞIN