Biyografi Öner Fikriyat Anasayfa

Babanzade Ahmed Naim

Babanzade Ahmed Naim

  • Doğum Tarihi 1872
  • Doğum Yeri Irak
  • Ölüm Tarihi 1934
  • Ölüm Yeri İstanbul

Sahih-i Buhari'yi Türkçeye kazandıran Babanzade Ahmed Naim, ülkemizde hadis usulü ve tarihi denilince akla gelen ilk isimlerdendi. 

1872 yılında Bağdat'ta doğdu. Süleymaniyeli Baban ailesinden Mustafa Zihni Paşa'nın oğluydu. Bağdat'ta mektupçuluğu ile tanınan babası daha sonra valilik de yaptı. Ahmed Naim, Bağdat Mektebi İbtidaî ve Rüşdiyesi'ni bitirdikten sonra İstanbul'a geldi ve 1891 yılında Galatasaray Sultanisi'nden ve Mülkiye Mektebi'nden en yüksek derece olan "aliyyülalâ" ile mezun oldu.

Babanzade Ahmed Naim

Çalışma hayatı

18 yıl Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde felsefe profesörü olarak görev yaptı. Burada ilk defa okutulan felsefe, hikmet, ruhiyat gibi dersler için notlar hazırladı. Onun hazırladığı bu notlar daha sonra kitaplaştırıldı.

Ahmed Naim Bey, bir müddet Darülfünun'da rektörlük yaptı. Darülfünun'daki görevini 1933 yılında üniversitenin lağvedilmesine kadar sürdürdü.

Babanzade Ahmed Naim

Mehmet Akif ile dostluğu

Ahmed Naim, Mehmet Akif'in en çok sevdiği, saydığı, politikadan edebiyata birçok konuda fikir alışverişinde bulunduğu bir dostuydu. Daima birbirlerinin erdemlerini görüp takdir ettiler. Öyle ki Babanzade Ahmed Naim, Sıratımüstakim'in yazı heyetinde yer aldı.

O, meziyetlerini gizleme, düşmanının bile değeri varsa o değeri tanıma, dostlarını onların gıyabında da sevme meziyetlerine sahipti. "Sormazsan malumatını söylemeyen", "dinlemesini bilen", "sözü senet teşkil eden" güvenilir adam özellikleriyle Mehmed Âkif'in "ashaptan sonra en sevdiği kişi" olan Ahmed Naim'in İslâm'a bağlılığı tamdı.

Türkçeyi büyük bir ustalıkla kullanan Ahmed Naim, Mehmet Akif'le birlikte Âsım Efendi'nin Kamus Tercümesi'ndeki Türkçe kelimeleri seçerek bir Türk lügati yapmaya çalıştı. Fakat onların bu teşebbüsü nihayete eremedi.

Babanzade Ahmed Naim

İslam birliğine bağlılığı

Ahmed Naim, İslam birliği ve kardeşliği konusunda çok titiz ve dikkatliydi. Bu birliğe zarar verme ihtimali bulunan her harekete karşı çıktı.

Türkçülük akımlarının yanında İslam birliği açısından sakıncalı bulduğu Arap İttihat Kulübü'nü de şiddetli bir şekilde tenkit etti.

Kavmiyet ve cinsiyet davası gütmeyi İslâm'ın varlığı için kanser kadar tehlikeli buldu, bunu "yabancı bir bid'at", "Frenk hastalığı" olarak nitelendirdi ve bu davanın faydalı ve zararlı taraflarını Kuran ve sünnete dayanarak izah etti.

Babanzade Ahmed Naim

Tercümeleri

1898 yılında yazarlık hayatına başlayan Naim Bey'in ilk yazısı, Servet-i Fünûn dergisinde "Bedâyi'u'l-Arab" başlığıyla kaleme aldığı makaleydi. 

Arapça, Farsça ve Fransızcaya çok iyi derecede hâkim olan Ahmed Naim, bu makalesinde Arap edebiyatından seçtiği parçaların tercüme ve şerhlerini yaptı.

1908 yılında ise Sırat-ı Müstakim'in yazı kadrosunda yer aldı. Burada hadis tercüme ve şerhleri yaptı. Bu mecmualar dışında Türk Yurdu, İctihad ve İslâm Mecmuası'nda çeşitli konularda yazılar kaleme aldı.

Babanzade Ahmed Naim

Ders kitapları

Ahmed Naim Bey'in Türk öğrencilere Arapça öğretmek için ders kitapları kaleme aldı.

Aynı zamanda felsefî metinler, hadis tercüme ve şerhleri, milliyetçilik meselesi etrafındaki ilmi tartışmalarla tanınan ilim adamıydı.

Maddeciliğin amansız düşmanı olan Ahmed Naim Bey, yazacağı konuyu Doğu ve Batı kaynaklarından inceledikten sonra kaleme alırdı.

Tercüme yaptığı eserlerde kavramların tam karşılığını bulmak için büyük titizlik gösterirdi.

Babanzade Ahmed Naim

Eser adları

Temrînât
Hikmet Dersleri
Felsefe Dersleri
Mebâdî-i Felsefeden İlmü'n-nefs

İslam'da Da'vâ-yı Kavmiyyet
Kırk Hadis
Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi

 

BİZE ULAŞIN