Arama

Babanzade Ahmed Naim

  • Doğum Tarihi 1872
  • Doğum Yeri Irak
  • Ölüm Tarihi 1934
  • Ölüm Yeri İstanbul
Sahih-i Buhari'yi Türkçeye kazandıran Babanzade Ahmed Naim, ülkemizde hadis usulü ve tarihi denilince akla gelen ilk isimlerdendi. Mehmet Akif Ersoy, Naim Bey'i "ashaptan sonra en sevdiği kişi" olarak tanımlardı. Peki, Mehmet Akif ile gerçekleştirmek istedikleri büyük proje neydi? Babanzade Ahmed Naim ve Yahya Kemal neden tartıştı? Ahmed Naim nasıl vefat etti?

HAYATI

◼️ 1872 yılında Bağdat'ta doğan Babanzade Ahmed Naim, Süleymaniyeli Baban ailesinden Mustafa Zihni Paşa'nın oğluydu.

◼️ Bağdat'ta mektupçuluğu ile tanınan babası daha sonra valilik de yaptı.

◼️ Ahmed Naim, Bağdat Mektebi İbtidaî ve Rüşdiyesi'ni bitirdikten sonra İstanbul'a geldi ve 1891 yılında Galatasaray Sultanisi'nden ve Mülkiye Mektebi'nden en yüksek derece olan "aliyyülalâ" ile mezun oldu.

 

DERS NOTLARI

◼️ Daha sonra Mekteb-i Sultanî'ye Arapça muallimi olarak tayin edildi. Burada 1914 yılına kadar görev yapan Ahmed Naim, tevhid ilmi ve akaid dersleri verdi.

◼️ Meclis-i Maarif azası olan Ahmed Naim, bir ara Tedrisat-ı Âliye Müdürlüğü de yaptı. 1914 tarihinden itibaren Maarif Nezareti Telif ve Tercüme Heyeti azalığında bulundu.

◼️ Daha sonra 18 yıl Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde felsefe profesörü olarak görev yaptı. Burada ilk defa okutulan felsefe, hikmet, ruhiyat gibi dersler için notlar hazırladı. Onun hazırladığı bu notlar daha sonra kitaplaştırıldı.

◼️ Ahmed Naim Bey, bir müddet Darülfünun'da rektörlük yaptı. Darülfünun'daki görevini 1933 yılında üniversitenin lağvedilmesine kadar sürdürdü.

 

TERCÜMELERİ

◼️ 1898 yılında yazarlık hayatına başlayan Naim Bey'in ilk yazısı, Servet-i Fünûn dergisinde "Bedâyi'u'l-Arab" başlığıyla kaleme aldığı makaleydi. 

◼️ Arapça, Farsça ve Fransızcaya çok iyi derecede hâkim olan Ahmed Naim, bu makalesinde Arap edebiyatından seçtiği parçaların tercüme ve şerhlerini yaptı.

◼️ 1908 yılında ise Sırat-ı Müstakim'in yazı kadrosunda yer aldı. Burada hadis tercüme ve şerhleri yaptı.

◼️ Bu mecmualar dışında Türk Yurdu, İctihad ve İslâm Mecmuası'nda çeşitli konularda yazılar kaleme aldı.

 

MADDECİLİK

◼️ Ahmed Naim Bey'in Türk öğrencilere Arapça öğretmek için ders kitapları kaleme aldı.

◼️ Aynı zamanda felsefî metinler, hadis tercüme ve şerhleri, milliyetçilik meselesi etrafındaki ilmi tartışmalarla tanınan ilim adamıydı.

◼️ Maddeciliğin amansız düşmanı olan Ahmed Naim Bey, yazacağı konuyu Doğu ve Batı kaynaklarından inceledikten sonra kaleme alırdı.

◼️ O kuru bir tercüman değil, tenkit ve tercihler yapan bir düşünürdü.

◼️ Tercüme yaptığı eserlerde kavramların tam karşılığını bulmak için büyük titizlik gösterirdi.

 

MEHMET AKİF

◼️ Ahmed Naim, Mehmet Akif'in en çok sevdiği, saydığı, politikadan edebiyata birçok konuda fikir alışverişinde bulunduğu bir dostuydu.

◼️ Daima birbirlerinin erdemlerini görüp takdir ettiler. Öyle ki Babanzade Ahmed Naim, Sıratımüstakim'in yazı heyetinde yer aldı.

◼️ O, meziyetlerini gizleme, düşmanının bile değeri varsa o değeri tanıma, dostlarını onların gıyabında da sevme meziyetlerine sahipti. "Sormazsan malumatını söylemeyen", "dinlemesini bilen", "sözü senet teşkil eden" güvenilir adam özellikleriyle Mehmed Âkif'in "ashaptan sonra en sevdiği kişi" olan Ahmed Naim'in İslâm'a bağlılığı tamdı.

◼️ Türkçeyi büyük bir ustalıkla kullanan Ahmed Naim, Mehmet Akif'le birlikte Âsım Efendi'nin Kamus Tercümesi'ndeki Türkçe kelimeleri seçerek bir Türk lügati yapmaya çalıştı. Fakat onların bu teşebbüsü nihayete eremedi.

 

FRENK HASTALIĞI

◼️ Ahmed Naim, İslam birliği ve kardeşliği konusunda çok titiz ve dikkatliydi. Bu birliğe zarar verme ihtimali bulunan her harekete karşı çıktı.

◼️ Türkçülük akımlarının yanında İslam birliği açısından sakıncalı bulduğu Arap İttihat Kulübü'nü de şiddetli bir şekilde tenkit etti.

◼️ Kavmiyet ve cinsiyet davası gütmeyi İslâm'ın varlığı için kanser kadar tehlikeli buldu, bunu "yabancı bir bid'at", "Frenk hastalığı" olarak nitelendirdi ve bu davanın faydalı ve zararlı taraflarını Kuran ve sünnete dayanarak izah etti.

ESERLERİ

◼️ Temrînât: Galatasaray ders nâzırı Mustafa Cemil Bey'in Arapça sarf risâlesinin uygulama ve alıştırma kitabı haline getirilmiş şekliydi. Medrese usulü ile Arapça öğretimini bu kitabın mukaddimesinde tenkit etti.
◼️ Hikmet Dersleri
◼️ Felsefe Dersleri
◼️ Mebâdî-i Felsefeden İlmü'n-nefs:
 Tercüme ettiği bu eserde 1900 felsefî terim için hazırladığı Türkçe karşılıkları bulunur.Ahlâk-ı
◼️ İslâmiyye Esasları:
 Lahey'de toplanan Ahlâk Terbiyesi Kongresi'ne sunmak üzere hazırladığı bir tebliğdir.
◼️ İslam'da Da'vâ-yı Kavmiyyet
◼️ Kırk Hadis

◼️ Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi

 

Biyografinin daha detaylı halini okumak için tıklayın

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN