Arama

  • Anasayfa
  • İslam
  • Duhan Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nasıldır? Duhan suresi oku, dinle!

Türkçe ve Arapça okunuşu nasıldır? Duhan suresi oku, dinle!

Yayınlanma Tarihi: 30.11.2020 08:15 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 08:21
Duhan Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nasıldır? Duhan suresi oku, dinle!

Mekke döneminde inen adını onuncu ayette geçen 'duhan' kelimesinden almıştır. Surede başlıca, Kur’an’ın indirilişi, müşriklerin ona karşı tutumu, Firavun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş’in Hz. Peygamberi yalanlaması, iyilerin ve kötülerin karşılaşacakları akıbet konu edilir. 59 ayettir. Peki, Duhan suresi anlamı ve fazileti nedir? Duhan suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nasıldır?

, Mekke döneminde inmiştir. 59 ayettir. Sure, adını onuncu ayette geçen "duhân" kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir. Surede başlıca, Kur'an'ın indirilişi, müşriklerin ona karşı tutumu, Firavun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş'in Hz. Peygamberi yalanlaması, iyilerin ve kötülerin karşılaşacakları akıbet konu edilmektedir.

DUHAN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

1. Hâ-mîm.

2. Vel kitabil mübiyn

3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın

4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym

5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn

6. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym

7. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn

8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn

9. Bel hüm fı şekkiy yel'abun

10. Fertekıb yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn

11. Yağşen nas haza azabün eliym

12. Rabbenekşif annel azabe inna mü'minun

13. Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn

14. Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun

15. İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun

16. Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun

17. Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir'avne ve caehüm rasulün keriym

18. En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn

19. Ve el la ta'lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn

20. Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun

21. Ve il lem tü'minu lı fa'tezilun

22. Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun

23. Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun

24. Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun

25. Kem teraku min cennativ ve uyun

26. Ve züruıv ve mekamin keriym

27. Ve na'metin kanu fiyha fakihiyn

28. Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn

29. Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn

30. Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn

31. Min fir'avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn

32. Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn

33. Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn

34. İnne haülai le yekülün

35. İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn

36. Fe'tu bi abaina in küntüm sadikıyn

37. E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn

38. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn

39. Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya'lemun

40. İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn

41. Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey'ev ve la hüm yünsarun

42. İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym

43. İnne şeceratez zekkum

44. Taamül esiym

45. Kel mühl yağlı fil bütun

46. Ke ğalyil hamiym

47. Huzuhü fa'tiluhü ila sevail cehıym

48. Sümme subbu fevka ra'sihı min azabil hamiym

49. Zuk inneke entel aziyzül keriym

50. İnne haza ma küntüm bihı temterun

51. İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn

52. Fi cennativ ve uyun

53. Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn

54. Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn

55. Yed'une fiha bi külli fakihetin aminiyn

56. La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym

57. Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym

58. Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun

59. Fertekıb innehüm mirtek.

FİKRİYAT KUR'AN-I KERİM UYGULAMAMIZDAN DUHAN SURESİNİ OKUMAK VE DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DUHAN SURESİ ARAPÇA

DUHAN SURESİ DİYANET MEALİ

﴾1﴿ Hâ-mîm.

﴾2﴿ Aydınlatan kitaba yemin olsun!

﴾3﴿ Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız.

﴾4-6﴿ O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden, eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitmekte ve bilmektedir.

﴾7-8﴿ O'ndan başka tanrı yoktur, hayat verir ve öldürür. Sizin rabbinizdir, önceden gelip geçmiş ecdadınızın da rabbidir.

﴾9﴿ Gerçek bu iken onlar kararsızlık içinde oyalanıp duruyorlar.

﴾10-11﴿ Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır.

﴾12﴿ "Rabbimiz, üzerimizden azabı kaldır, bizler artık inanmaktayız" (diyecekler).

﴾13-14﴿ Kendilerine apaçık bir elçi geldiği, sonra ondan yüz çevirerek, "Bu, kendisine bazı şeyler öğretilmiş biri, bir deli!" dedikleri halde onlar mı bundan ibret alıp akıllarını başlarına toplayacaklar!

﴾15﴿ Biz azabı biraz hafifleteceğiz, kuşkusuz siz de hemen eski halinize döneceksiniz.

﴾16﴿ Amansız bir şekilde yakaladığımız gün yaptıklarının cezasını hakkıyla vereceğiz.

﴾17-18﴿ Onlardan önce Firavun'un kavmini de imtihan ettik ve onlara, şunu söyleyen değerli bir elçi geldi: "Allah'ın kulları! Bana istediğimi verin, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

﴾19-21﴿ "Allah'a baş kaldırmayın. Kuşkusuz size, söylediklerimi kanıtlayacak açık bir delil sunacağım. Beni taşa tutmanıza karşı, benim de rabbim, sizin de rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Eğer bana inanmazsanız bari yolumdan çekilin."

﴾22﴿ Sonuç alamayınca rabbine, "Bunlar günaha batmış bir topluluk!" diye arzıhal etti.

﴾23-24﴿ Rabbi şöyle buyurdu: "Kullarımı gece harekete geçir; kuşkusuz peşinize düşülecektir. Denizde açılan yolu olduğu gibi bırak, onlar boğulmaya mahkûm bir ordudur."

﴾25-27﴿ Geride nice bahçeler, su kaynakları, ekili ürünler ve iyi bir konum, vaktiyle içinde yüzdükleri refah bıraktılar!

﴾28﴿ İşte böyle oldu. Biz de bunları başka bir topluluğa miras olarak verdik.

﴾29﴿ Onlar için ne gök ağladı ne de yer. Kendilerine aman da verilmedi.

﴾30-31﴿ Gerçekten İsrâiloğulları'nı aşağılayıcı bir azaptan, Firavun'un işkencesinden kurtarmış olduk. O haddi aşan, ululuk taslayan birisiydi.

﴾32-33﴿ Bunları, bilerek çağdaşları olan topluluklara tercih ettik ve onlara, kendileri için apaçık imtihan içeren mûcizeler verdik.

﴾34-36﴿ Onlar, kesin bir dil ile şunu söylüyorlar: "Bu iş bizim ilk (ve son olarak) ölüp gitmemizden ibarettir, biz artık yeniden diriltilecek değiliz. Siz doğru söylüyorsanız (ölmüş) babalarımızı geri getirin!"

﴾37﴿ Bunlar mı güçlü, Tübba'ın kavmi ve ondan öncekiler mi? Onların tamamını helâk ettik; çünkü onlar günaha gömülmüşlerdi.

﴾38-39﴿ Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oynayıp eğlenmek için yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde yarattık, fakat çoğu bunu bilmez.

﴾40﴿ Yargı günü hepsinin belirlenmiş günüdür.

﴾41-42﴿ O gün hiçbir dostun dostuna bir faydası dokunmaz, onlar başka yerden de yardım görmezler, ancak Allah'ın rahmetine mazhar olanlar müstesna. Allah izzet ve rahmet sahibidir.

﴾43-46﴿ Zakkum ağacı günahkârın yiyeceğidir. O, karınlarda, fokurdayan su misali kaynayan bir tortu gibidir.

﴾47﴿ (Görevlilere şöyle denir:) "O günahkârı yakalayıp cehennemin ortasına sürükleyin.

﴾48﴿ Sonra başının üstünden kaynar su dökme cezasını uygulayın!"

﴾49-50﴿ "Tat bakalım; zira sen (aklınca) güçlü ve değerlisin! Bütün bunlar sizin şüphe ile karşıladığınız şeylerdir!" deyin.

﴾51-53﴿ Allah'a itaatsizlikten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler; dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve su kaynaklarının başındadırlar.

﴾54﴿ Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz.

﴾55﴿ Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler.

﴾56-57﴿ İlk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbin, onları bir lutuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur!

﴾58﴿ Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık.

﴾59﴿ Kuşkusuz onlar bekliyorlar, sen de bekle!

FİKİRİYAT PODCAST UYGULAMAMIZDA YER ALAN SEÇKİN HAFIZLARDAN DUHAN SURESİNİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN