Arama

  • Anasayfa
  • İslam
  • Müzzemmil suresi dinle! Müzzemmil suresi okunuşu ve fazileti

Müzzemmil suresi dinle! ve fazileti

Yayınlanma Tarihi: 22.10.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 09:57
Müzzemmil suresi dinle! Müzzemmil suresi okunuşu ve fazileti

Mekke’de indirilen Müzzemmil suresi, Mushaf’taki sıralamada yetmiş üçüncü, iniş sırasına göre üçüncü suredir. 20 ayetten oluşan surede Hz. Peygamberin ibadet hayatı kıyamet günündeki olaylar, ahiretteki hesap ve ceza konuları anlatılır. Peki, ? Müzzemmil suresinin fazileti nedir? Müzzemmil suresinin okunuşu ve anlamı…

MÜZZEMMİL SURESİNİN ANLAMI

Mekke döneminde inmiştir. 20 âyetten oluşan sure, adını birinci ayette geçen "el Müzzemmil" kelimesinden almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir. Mushaf'taki sıralamada yetmiş üçüncü, iniş sırasına göre üçüncü suredir. Kalem suresinden sonra, Müddessir suresinden önce Mekke'de inmiştir; 20. ayetinin Medine'de indiğine dair bir rivayet de vardır.

Resûlullah'a şahsı ve peygamberliği ile ilgili bazı görevlerin verildiğini ifade eden ayetlerle başlayan surede daha sonra kıyamet günündeki olaylar, ahiretteki hesap ve ceza konuları anlatılmakta; son olarak da müminlerin ibadet yüklerinin hafifletildiği bildirilmektedir.

MÜZZEMMİL SURESİNİN KONUSU

Hadis kaynaklarında anlatıldığına göre Hz. Peygamber Hira mağarasında ilk vahyi aldığında bu olaydan fevkalâde etkilendi. Doğruca evine gidip eşi Hz. Hatice'ye, "Beni örtün, beni örtün!" dedi; onlar da üzerine bir örtü örtmüşler, korkusu geçip rahatlayıncaya kadar bu şekilde kaldı (bk. Buhârî, "Bed'ü'l-vahy", 3, 7; Müslim, "Îmân", 252, 255).

1. ayette geçen "müzzemmil" kelimesi onun bu halini ifade eder. Hz. Peygamber örtüsüne bürünmüş bir halde dururken yine Cebrail gelmiş ve "Ey örtüsüne bürünen!" hitabıyla başlayan yeni vahiyler getirmişti(bk. Şevkânî, V, 364; İbn Âşûr, XXIX, 256).

2. Bundan sonraki Müddessir suresi de aynı sebeple gelmiştir. Çünkü bu durum bir süre devam etmiştir. Bununla birlikte "örtüsüne bürünen" ifadesine mecaz olarak, "peygamberlik kisvesine bürünen, Kur'an'a bürünen, uyumak için örtüsünü üzerine çeken, uykuya dalmış olan, kendi kendine dalıp düşünen" anlamları da verilmiştir (Şevkânî, V, 364; Esed III, 1200).

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ya eyyuhelmuzzemmilu.

2. Kumilleyle illa kaliylen.

3. Nısfehu evinkus minhu kaliylen.

4. Ev zid 'aleyhi ve rettililkur'ane tertiylen.

5. İnna senulkıy 'aleyke kavlen sekıylen.

6. İnne naşietelleyli hiye eşeddu vat'en ve akvemu kıylen.

7. İnne leke fiynnehari sebhan taviylen.

8. Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtiylen.

9. Rabbulmeşrikı velmağribi la ilahe illa huve fettehızhu vekiylen.

10. Vasbir 'ala ma yekulune vehcurhum hecren cemiylen.

11. Ve zerniy velmukezzibiyne uliynna'meti ve mehhilhum kaliylen.

12. İnne ledeyna enkalen ve cahıymen.

13. Ve ta'amen za ğussatin ve 'azaben eliymen.

14. Yevme tercuful'ardu velcibalu ve kanetilcibalu kesiyben mehiylen.

15. İnna erselna ileykum resulen şahiden 'aleykum kema erselna ila fir'avne resulen.

16. Fe'asa fir'avnurresule feehaznahu ahzen vebiylen.

17. Fekeyfe tettekune in kefertum yevmen yec'alulvildane şiyben.

18. Essemau munfetırun bihi kane va'duhu mef'ulen.

19. İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.

20. İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min suluseyilleyli ve nısfehu ve sulusehu ve taifetun minelleziyne me'ake vallahu yukaddirulleyle vennehare 'alime en len tuhsuhu fetabe 'aleykum fakreu ma teyessere minelkur'ani 'alime en seyekunu minkum merda ve aharune yadribune fiyl'ardı yebteğune min fadlillahi ve aharune yukatilune fiy sebiylillahi fakreu ma teyessere minhu ve ekıymussalate ve atuzzekate ve akridullahe kardan hasenen ve ma tukaddimu lienfusikum min hayrin teciduhu 'ındallahi huve hayren ve a'zame ecren vestağfirullahe innallahe ğafurun rahıymun.MÜZZEMMİL SURESİNİN MEALİ

Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

1. Ey örtünüp bürünen (Peygamber)!

2- 3. Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt.

4. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku.

5. Şüphesiz biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz vahyedeceğiz.

6. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur'an ve dua okuyuşlar) ise daha düzgün ve açıktır.

7. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır.

8. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O'na yönel.

9. O, doğunun da batının da Rabbidir. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle ise O'nu vekil edin.

10. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl.

11. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.

12- 13. Çünkü bizim yanımızda (kâfirler için) bukağılar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır.

14. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü (kıyameti) hatırla.

15. (Ey Mekkeliler!) Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik.

16. Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik.

17. Hâl böyle iken inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden (kıyametten) nasıl korunursunuz?

18. O günle gök (bile) yarılır, Allah'ın va'di gerçekleşir.

19. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

20. (Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah, gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O hâlde, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükâfat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

MÜZZEMMİL SURESİNİN FAZİLETİ

Müzzemmil suresi, umulmayan bir yerden rızkın gelmesi için okunması tavsiye edilir.

Müzzemmil suresi okumanın fazileti ile ilgili kaynaklarda yer alan bilgilere göre, "Allah Müzzemmil sûresini okuyan kimseden dünya ve âhiret zorluklarını giderir" meâlindeki hadisin (meselâ bk. Zemahşerî, IV, 179; Beyzâvî, IV, 341) mevzû olduğu kabul edilmiştir (Muhammed et-Trablusî, II, 724).

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN